Tilskudd

Tilskudd

I 2005 vedtok Formannskapet Regler for tilskudd til separering og tilknytning av private stikkledninger (PDF, 116 kB)

Hensikten er å forbedre kvaliteten på vassdrag og sjøområder i samsvar med kommunen sine miljømål. Dette innebærer at vesentlige deler av spillvannsavløp på Tau og Jørpeland separeres og ledes til renseanleggene uten å renne via overløpsanlegg som ledes til vassdrag og sjø.

For å oppnå dette står kommunen overfor en saneringsoppgave med å separere felles avløpsledninger til separate ledninger for overvann og spillvann. I områdene som saneres vil innbyggerne som er tilknyttet kommunalt avløp få pålegg om å separere sine private fellesledninger, eller få pålegg om å knytte seg til kommunen sitt avløp.

Til støtte for dette viktige arbeidet, har da kommunen vedtatt å gi tilskudd til eksisterende abonnenter for separering/tilknytning. Eksempel på beregning av tilskudd iht. til reglene er vist nedenfor.

Eksempel på tilskudd, dokumenterte utgifter på kr 90 000,-

Beregning i henhold til pkt. 3 i reglementet:

Tilskudd til separering av vann
Kroner Utgift Prosent Tilskudd
Kr 0 - 10 000: 25 % = 2 500,00
Kr 10 000 - 50 000: 50% = 20 000,00
Kr 50 000 - 100 000: 75% = 30 000,00
Sum tilskudd: = 52 500,00

Ved dokumenterte utgifter på mer enn kr. 100 000,- vil det behandles særskilt i den enkelte sak innenfor en tilskuddsramme på inntil 60%.