Tilskudd

I 2005 vedtok Formannskapet Regler for tilskudd til separering og tilknytning av private stikkledninger (PDF, 116 kB)

Hensikten er å forbedre kvaliteten på vassdrag og sjøområder i samsvar med kommunen sine miljømål. Dette innebærer at vesentlige deler av spillvannsavløp på Tau og Jørpeland separeres og ledes til renseanleggene uten å renne via overløpsanlegg som ledes til vassdrag og sjø.

 

For å oppnå dette står kommunen overfor en sanneringsoppgave med å separere felles avløpsledninger til separate ledninger for overvann og spillvann. I områdene som saneres vil innbyggerne som er tilknyttet kommunalt avløp få pålegg om å separere sine private fellesledninger, eller få pålegg om å knytte seg til kommunen sitt avløp.

 

Til støtte for dette viktige arbeidet, har da kommunen vedtatt å gi tilskudd til eksisterende abonnenter for separering/tilknytning.

Skjema for søknad om tilskudd finner du her.