3 Søknad om behandling av tekniske planer

Ansvarlig søker skal levere en fullstendig teknisk plan til Strand kommune for behandling. Teknisk plan skal sendes elektronisk til postmottak@strand.kommune.no.

 

De tekniske planene skal være i henhold til gjeldende normer og regelverk.

Teknisk plan skal inneholde:

 • Oversiktsplan 1:5000 eller 1:2000 som viser utbyggingsområdets avgrensing, hvilke arealer som skal overtas til drift og vedlikehold av Strand kommune (markeres med farge) og som viser konstruksjoner under/over offentlige arealer.
 • Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 – 200
 • Lengdeprofil – lengde 1:1000 eller 1:500 – 200
 • Lengdeprofil – høyde 1:200 eller 1:100
 • Tverrprofil 1:200 eller 1:100
 • Byggverk 1:100 og/eller 1:50 – 20
 • Kum 1:50 og/eller 1:20
 • Grøftetverrsnitt 1:20 og/eller 1:10
 • Detaljer 1:20 eller større
 • Utbyggingsavtale skal vedlegges der dette er inngått.
 • Masterplan skal vise all infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer.  VA - anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger med mer
 • Overvannsplan som viser overvannshåndtering med fordrøyningsmagasiner, renseparker, overløp og flomveier. Her skal det legges ved beskrivelse.
 • Belysningsplan
 • Beskrivelse av arbeidene, ifølge Norsk standard.
 • Kvalitetsplan for prosjektet.
 • Avviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm.
 • Faseplan for trafikkavvikling - med beskrivelse

 

Det gjøres oppmerksom på at behandlingen er en prinsipiell uttale av planer og tekniske løsninger. Ansvarlig prosjekterende er likevel ansvarlig for riktig dimensjonering både hydraulisk og konstruktivt, og at ønsket funksjon ivaretas samt at anlegget kan gjennomføres etter godkjente planer.

 

Uttalen som gis gjelder kun vann- og avløpsanlegget, og gir ikke tillatelse til iverksettelse av tiltak før det er innhentet tillatelse til tiltak fra plan- og forvaltningsavdelingen i Strand kommune eller andre offentlige myndigheter.