1 Forarbeid

Søker skal i forkant av søknadsprosessen og som grunnlag for prosjekteringsarbeidene, innhente relevant informasjon for anlegget. Dette inkluderer blant annet registrering av grunnforhold (fjell, ustabil byggegrunn, forurensa masser osv.), vegetasjon (svartelista plantearter, verdifull vegetasjon og trær), info om kabler, fjernvarme, polygonpunkt, konstruksjoner, ledninger og andre innretninger.

Søker må sette seg godt inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser og ivareta alle krav som fremkommer der. Dette kan være rekkefølgekrav, krav til bevaring, kvalitetskrav etc.

 

Søker skal ha avklart hvor det finnes vernesoner eller andre områder som er fredet i henhold til kulturminneloven og lov om naturmangfold.

 

Søker skal tidlig i prosjekteringsfasen avklare utbyggingen i forhold til annen infrastruktur på offentlige arealer.

 

Det skal for alle kommunens arealer søkes om gravetillatelse hos Strand kommune – Bygg og eiendom.

 

Søker skal gjennomføre analyser av trafikale forhold i forbindelse med utbyggingen og anleggstrafikken som vil følge av den. Alt gravearbeid skal planlegges på en slik måte at det medfører minst mulig ulemper for publikum og at arbeidsperioden blir kortes mulig.