Søknad om teknisk godkjenning

Søknad om teknisk godkjenning

Ansvarlig søker skal levere en fullstendig søknad til Strand kommune. Søknad skal sendes elektronisk til postmottak@strand.kommune.no.

Oppstartsmøte

Strand kommune ønsker at det skal avholdes ett oppstartsmøte før oppstart av en teknisk plan. Dette må avtales med vann og avløp. Vann og avløp koordinerer med nødvendige deltagere fra vei, park og grønt, og renovasjon.

Søknaden skal inneholde:

 • Oversiktskart som viser utbyggingsområdets avgrensing. 
 • Oversiktskart hvor det fremkommer hvilke arealer som skal overtas til drift og vedlikehold av Strand kommune (markeres med farge).
 • Oversiktskart som viser konstruksjoner under/over offentlige arealer.
 • Utbyggingsavtale skal vedlegges der dette er inngått.
 • Masterplan skal vise alt infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer. VA - anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger med mer
 • Overvannsplan som viser overvannshåndtering med fordrøyningsmagasiner, renseparker, overløp og flomveier. Her skal det legges ved beskrivelse.
 • Tekniske tegninger i henhold til gjeldene normer og gjeldene revisjoner:
 • Belysningsplan
 • Kvalitetsplan for prosjektet.
 • Utfylt sjekkliste for prosjektet.
 • Avviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm.
 • Faseplan for trafikkavvikling - med beskrivelse

 

Det gjøres oppmerksom på at behandlingen er en prinsipiell uttale av planer og tekniske løsninger. Ansvarlig prosjekterende er likevel ansvarlig for at kravene i normene oppfylles, at ønsket funksjon ivaretas samt at anlegget kan gjennomføres etter godkjente planer. 

Sjekkliste utbyggere (PDF, 104 kB)

Søknad om fravik (PDF, 99 kB)