Søknad om teknisk planer for godkjenning

Ansvarlig søker skal levere en fullstendig søknad til Strand kommune.

Søknad skal sendes elektronisk til Strand kommune på e-post.
 
Søknaden skal inneholde:
• Oversiktskart som viser utbyggingsområdets avgrensing.
• Oversiktskart hvor det fremkommer hvilke arealer som skal overtas til drift og vedlikehold av Strand kommune (markeres med farge).
• Oversiktskart som viser konstruksjoner under/over offentlige arealer.
• Utbyggingsavtale skal vedlegges der dette er inngått.
• Masterplan skal vise alt infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer. VA - anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger med mer
• Overvannsplan som viser overvannshåndtering med fordrøyningsmagasiner, renseparker, overløp og flomveier. Her skal det legges ved beskrivelse.
• Tekniske tegninger i henhold til gjeldene normer og gjeldene revisjoner:
o Vegnorm for Sør-Rogaland: vegnorm
o Kommunalteknisk VA-Norm
o Norm for Utomhusanlegg i Sør-Rogaland: norm for utomhusanlegg
• Belysningsplan
• Beskrivelse av arbeidene, i henhold til Norsk standard.
• Kvalitetsplan for prosjektet.
• Utfylt sjekkliste for prosjektet.
• Avviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm.
• Faseplan for trafikkavvikling - med beskrivelse

Det gjøres oppmerksom på at behandlingen er en prinsipiell uttale av planer og tekniske løsninger. Ansvarlig prosjekterende er likevel ansvarlig for at kravene i normene oppfylles, at ønsket funksjon ivaretas samt at anlegget kan gjennomføres etter godkjente planer.

 

SØKNAD OM FRAVIK I FORBINDELSE MED TEKNISKE PLANER (PDF, 79 kB)
SJEKKLISTE FOR TEKNISKE PLANER (PDF, 167 kB)