Publisert 21.03.2016
1130201502 Storevikhammeren

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.

Publisert 19.03.2015
1130201404 Taumarka Felt B2

Strand kommune har godkjent detaljeplan for Taumarka2, område B2 

Publisert 23.01.2015

Strand kommune har godkjent detaljeplan 1130201307 Skallstøperiet område 1. Planen omfatter tilrettelegging for 1 nytt forretningsbygg med tilhørende veg og anlegg.

Publisert 23.01.2015

 Strand kommune har godkjent detaljplan for barnehage i Bekkevegen med tilhørende anlegg.

Publisert 14.10.2014
Ortofoto Kastadalen

 Planen omfatter et tidligere regulert hytteområde hvor det er regulert inn 10 nye hytter.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter ny veg fra Tanganevegen vest på Idse til en rekke eksisterende hytteeiendommer.

 

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 4 eksisterende hytter i tillegg til 4 nye hytter med tilhørende adkomst og parkering.

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 16 nye hytter i tillegg til de tidligere regulerte, i alt 49 hytter. Planen omfatter også utvidelse av eksisterende båthavner og parkeringsområder.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter et større boligområde nord for Tau hvor den fastlegger de overordnede rammene for bygging av opp mot 550 boliger avhengig av fremtidige detaljplaner. Planen omfatter også et mindre område som er detaljert for 42 boliger samt arealer for skole og barnehage, friområder med mer.

 

Publisert 05.08.2014

Godkjent detaljplan for industriområde i Tauvågen

Planen omfatter området for settefiskanlegget på gn 17/2 inklusiv en del av havneområdet i Tauvågen. Planen omfatter også deler av tilgrensende båthavn og adkomstveg med mer. Planen åpner for en sterkere utbygging av industriområdet enn dagens anlegg.

 

 

 

Publisert 21.10.2013

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Kaibakken på Tau etter ny 2.gangs behandling.  

Publisert 08.10.2013

12-8 Blåbærhagen

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Blåbærhagen i Seljevegen på Tau. Planen omfatter et boligområde på gn 31/185 m.fl. hvor det er regulert 9 eneboliger i tillegg til den eksisterende.

 

 

Publisert 15.01.2013

 

Strand kommune har godkjent reguleringsplan 10-19 for Skjersvik boligfelt. Planen omfatter nåværende reguleringsplan hvor det er gjort enkelte endringer samt utvidelse av boligområdet mot vest.

 

Publisert 15.01.2013

 

Strand kommune har godkjent reguleringsplan 10-8 for Småbåthavn i Skrubbavika på Idse.
Planen omfatter utvidelse av eksisterende båtanlegg samt friluftsområder.

 

Publisert 07.01.2013

 

Godkjent plan 12-3: Seljevegen med fortau, Tau
Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Seljevegen på tau. Planen omfatter utvidelse av Seljevegen med fortau samt justering og utvidelse av deler av traseen fra Bedehusvegen til Austlivegen.

 

Publisert 21.12.2012

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Strand kommune den 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanens plankart endelig oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Publisert 15.10.2012

 

Plan 11-6: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs RV 13 langs Bleiåna

Strand kommune har godkjent detaljplan for gang- og sykkelveg langs rv 13 langs Bleiåna på Vatne.
Planen omfatter en del av rv 13 med ny gang- og sykkelveg. Planen medfører en forskyving av riksvegen mot Bleiåna og areal langs denne er regulert til naturformål.

 

Publisert 15.10.2012

 

Godkjent reguleringsplan – Plan 11-4: Detaljplan for felt B2 og B7 i Resahagen boligområde

Planen gjelder detaljering av tidligere regulerte boligområder i reguleringsplanen for Resahagen fra 2007.

 

Publisert 27.09.2012

Kommunestyret stadfestet kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2022 den 12.09.2012 i sak 41/12.

Publisert 31.08.2012

Kommuneplanen for Strand kommune 2012 - 2020 er klar for sluttbehandling. Kommunestyret vil behandle planen 12. september, og vil her ta stilling til resultatet fra meklingen mellom Strand kommune og regionale myndigheter.