Strand kommune ønsker å bli bedre på samskaping og innbyggerdialog og –involvering. I planprosessen vil kommunen teste ut ulike former for medvirkning, blant annet oppgaveutvalg.

Strand kommune har startet opp arbeidet med ny kommuneplan 2019-2035.