Installasjoner

Installasjoner

Beskrivelse

Skal du sette opp eller rehabilitere enkle installasjoner i huset ditt, trenger du vanligvis ikke å sende melding eller søknad til kommunen.


Eksempler kan være: • å rehabilitere generelt innvendig - uten at branncellebegrensende bygningsdel brytes

 • å rehabilitere eksisterende våtrom

 • å installere ny vask i  bolig som allerede har sanitæropplegg

 • å installere ny kjøkkenventilator

 • å installere sentralstøvsuger som ikke er til sjenanse når det gjelder støy, luft og lignende

 • å installere kjølerom i bolig

 • å reparere eller gjøre enkle endringer i eksisterende installasjoner

 • å installere vedovn når pipe og brannmur tidligere er godkjent

 • å installere, endre og reparere ildsted som er sikret kvalifisert kontroll mv.


Det er likevel en rekke vilkår som må være oppfylt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.


 

Kriterier

Generelle vilkår: • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller stor ulempe for omgivelsene

 • Installasjonen må oppfylle alle relevante byggtekniske krav

 • Installasjonen er ikke i strid med plan- og bygningsloven

 • Installasjonen er ikke i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan


Særskilte vilkår: • Tiltaket må foretas i eksisterende bygning og innenfor samme bruksenhet (branncelle)

 • Installasjonen må ikke medføre installering av nye ledninger eller nye kanaler fra annen bruksenhet eller branncelle

Klage

Naboer og andre berørte kan ikke klage på tiltak som er unntatt søknadsplikt. De må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.


Kommunen kan - i spesielle tilfeller - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Du eller naboene kan klage på vedtaket fra denne behandlingen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Veiledning

Du trenger ikke sende melding/søknad til kommunen hvis installeringen oppfyller alle vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at tiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt.

Oppdatert

20.02.2012 15:14