Forurenset grunn - bygging og graving

Forurenset grunn - bygging og graving

Beskrivelse


Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning. Du må leie inn en konsulent med ekspertise på grunnforurensning til å foreta undersøkelser. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har nødvendig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført.


Målgruppe


Grunneier eller utbygger (tiltakshaver)


Kriterier


Det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset 
  • i områder der det tidligere har vært forurensende industrivirksomhet


  • i områder som har fungert som deponierI byer må en ofte regne med at det er forurensning i grunnen på grunn av stor ombruk både av arealer og jordmasser.


Behandling


Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan bestemme at du skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet. Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.


Klage


Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Veiledning


Tiltaksplanen sendes kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig.


Oppdatert

30.11.2015 10:13

Behandlingstid


Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.