Forstøtningsmur

Forstøtningsmur

Beskrivelse

Hvis du ønsker å sette opp en mindre forstøtningsmur, trenger du vanligvis ikke å sende inn melding eller søknad til kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Målgruppe

Tomteeiere eller festere til en tomt

Kriterier

Generelle vilkår:


 • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene

 • Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven 

 • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan •  
 •  

Særskilte vilkår:

 


 • Forstøtningsmuren må oppfylle alle relevante byggtekniske krav, slik som sikkerhet mot fallulykker (gjerde)

 • Mur på inntil 1,0 meters høyde må være minst 2,0 meter fra nabogrensen

 • Mur på inntil 1,5 meters høyde må være minst 4,0 meter fra nabogrensen

 • Forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei •  
 •  

Forstøtningsmur mot vei er søknadspliktig og kan kreve dispensasjon fra byggelinjer, frisikt, osv.

Klage

Naboer og andre berørte kan ikke klage på tiltak som er unntatt søknadsplikt. De må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.

Kommunen kan - i spesielle tilfeller - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Du eller naboene kan klage på vedtaket fra denne behandlingen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Veiledning

Du trenger ikke sende søknad eller melding til kommunen hvis forstøtningsmuren er i samsvar med vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at tiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt.