Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest og brukstillatelse

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest.

Kommunen gir ferdigattest når det kan dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelsen og plan- og bygningsloven.

 

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.
 

Søke om ferdigattest eller brukstillatelse

 

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. 

 

Manglende ferdigattest på eiendommen

Mange byggverk i Strand mangler midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997.
 

Manglende ferdigattest på tiltak søkt om etter 1. januar 1998

Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å få utarbeidet dokumentasjon for ferdigattest, f eks når de foretak som utførte arbeidene ikke er tilgjengelige. Tiltakshaver kan da engasjere annen teknisk kompetanse, for eksempel arkitekt, bygningsingeniør eller takstmann, for å ta en gjennomgang av tiltaket. En slik gjennomgang kan gi svar på om tiltaket er utført i henhold til gitte tillatelser, og de krav som var gjeldende på utførelsestidspunktet.
 

Ferdigattest på eldre tiltak

Kommunen gir ikke ferdigattest på tiltak som er søkt om før 1. januar 1998.