Feiing

I henhold til Forskrift om brannforebygging skal det utføres feiing etter behov, og i Strand kommune er det vedtatt at det skal feies minst én gang hvert 4. år. Dette betyr at en skal vurdere behovet for feiefrekvens etter boligens/bygningens oppvarmingssystem og tidligere sotmengde m.m.

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende feiing og tilsyn kan rettes til Brannvesenets forebyggende avdeling ved leder forebyggende Raymond Reianes tlf 400 36 258/51 74 30 97

 

Saksgang / fremgangsmåte

For beboere i bolig varsles feiing/tilsyn med lapp i postkassa 3-5 virkedager før feiing. På denne lappen vil det stå dato og tidsrom feieren kommer. Eier eller eiers representant må være tilstede når feieren kommer fordi han skal inn og å ha et tilsyn på hele fyringsanlegget. Det vil si at han skal inn i huset å ha tilsyn også.

 

Fritidsbolig

For eiere av fritidsbolig vil det komme varsel om feiing i posten til hjemmeadressen eller på mail i god tid før feiing/tilsyn skal utføres. Det vil da bli satt opp flere datoer og klokkeslett slik at dere kan avtale med feieren at han kommer en av disse datoene. I utgangspunktet skal også her eier være tilstede men eier kan ha en annen representant for eksempel en hyttenabo, eller legge ut nøkkel til feieren, men da må dette avtales på forhånd med feieren.

 

Ikke utført feiing

Dersom feiing/tilsyn ikke kan utføres vil eier bli varslet om dette, med angivelse av årsak til at feiing ikke er utført. Eier/beboer må da selv ringe og avtale ny tid for feiing.

 

Kriterier og vilkår

  • Ildsteder skal være slukket før feiing.
  • Lukk ovnsdører, trekkventiler, peisspjeld og feierluker.
  • Steng vinduer og kjøkkenventilator.
  • Ha det ryddig rundt piper og feierluker.
  • Sett fram ildfast kar til å ta ut sot i.
  • Feier skal ha fri tilgang til skorstein og ildsteder samt sotluker.

Ved kraftig nedbør, sterk vind eller sterk kulde kan feiing bli utsatt.

Feiing vil ikke bli foretatt der det ikke er sørget for sikker atkomst og arbeidsplass

Forskrift om brannforebygging § 6 sier følgende:

«Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget»

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

 

Stigefester, takstiger og gangbru

Når det gjelder stigefeste, takstige, arbeidsplattform og gangbru på tak gjelder følgende:

Der høyden fra bakken er mer enn 5 meter opp til gesimsen (takrenne) skal det være stigefeste som hindrer glidning for at løs stige skal kunne benyttes. Stigen skal være så lang at den rekker 1 meter over takkant.

Alle tak med helling utover skal ha godkjent takstige/taktrinn. Takstige/taktrinn kan utelates dersom sikkerheten er ivaretatt på annen måte. Dette er imidlertid opp til kommunen å vurdere etter dokumentert risikovurdering.

Dersom høyden til feieluke på tak eller toppen av skorsteinens bakkant er mer enn 1,2 meter, må det monteres arbeidsplattform.

Der det er flere skorsteiner på samme tak må gangbru vurderes ut fra risikoforhold, samt avstand mellom skorsteinene, atkomst, takhelling etc..

Feierne har også plikt til å følge Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifters bestemmelser når det gjelder arbeid på tak.

 

 

For rentbrennende ovner

Vi har på feierunder oppdaget at det kan oppstå problemer ved feiing av pipe der det er koblet til et nytt rent forbrennende ildsted.

De nye ovnene er laget slik at de forbrenner toppgassen. Dette skal føre til mindre sot i pipa. Det er jo bra, men dette fører til at vi får noe som kalles lettsot. Lettsot er vanlig sot i form av støv. Støv har som kjent veldig lett for å finne frem overalt!

Det finnes imidlertid tre måter å unngå dette på:

  • Legg en fille bak ovnen der den tar inn luft
  • Legg en fille inn i ovnsrøret.
  • Dekk hele ovnen med et teppe eller lignende.

 

Gjeldende lov og regelverk

Forskrift om brannforebygging av 17 Desember 2015 nr 1710 med ikrafttredelse 01.01.2016