Bofellesskap for mennesker med utviklinghemming og eller fysisk funksjonsnedsettelse

Bofellesskap for mennesker med utviklinghemming og eller fysisk funksjonsnedsettelse

Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap. Som beboer skal du ha mulighet for selvråderett og innflytelse på eget liv.

Hva er omsorgsbolig?

Kommunale bofellesskap for utviklingshemmede over 18 år med behov for tilstedeværende personell og pleie- og omsorgstjenester.

Hvem kan søke omsorgsbolig

  • Det er viktig å avklare om den utviklingshemmede kan skaffe seg bolig på det åpne marked og fungere i egen bolig med hjemmetjenester/ ambulerende miljøtjeneste
  • Den som til enhver tid har størst behov skal prioriteres ved ledig kbolig innen aktuell kategori. Søkere prioriteres i følgende rekkefølge:
    1. De som står uten bolig
    2. Ved fare for at omsorgspersoner kan bryte sammen
    3. De som er godkjent for bytte av bofellesskap
  • Ved tildeling skal det tas hensyn til om søkeren kan fungere i  den aktuelle boligen.

Omsorgsboliger i Strand

Strand kommune har 4 bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Alle boliger har heldøgns bemanning og er plassert på Jørpeland. Tjenestene er lovregulert og gis etter behov. I en omsorgsbolig betaler beboerne for kost, boutgifter og eventuelle egenandel for tjenestene som mottas. Beboere i omsorgsboliger kan få bostøtte, og de kan tildeles hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

Langelandsmoen

14 omsorgsboliger som har tilgang til et kompletterende fellesareal. Dette gir beboeren valgfrihet om man vil delta i fellesskapet eller ikke.

Bekkevegen

6 omsorgsboliger

Dir. Poulsens gate

6 omsorgsboliger

Hvordan søke omsorgsbolig?

Det skal alltid foreligge en individuell skriftlig søknad om tilrettelaget boliger. Søknaden blir behandlet fortløpende og det er ingen søknadsfrist.

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du her.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Kontakperson

Anne Gunn Høyland virksomhetsleder på Langelandsmoen og Bekkevegen tlf 51742912/ 926 22 717
Laila Irene Dyvik Virksomhetsleder i Bøkestien og Dir. omsorgsboliger tlf 47232568

Lover og retningslinjer

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Bestemmelsen i § 3-7 gir ikke en rettighet til bolig. Det betyr at muligheten til å få tildelt bolig avhenger av om det er ledige boliger som passer ditt behov, og om du blir prioritert til å få en ledig bolig blant andre som har søkt.

Forvaltningsloven gjelder for behandlingen av søknaden din. Det betyr blant annet at du skal få svar i form av et enkeltvedtak, og at vedtaket kan påklages.

Lover

Forvaltingsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m