Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Omsorgsbolig for mennesker med funksjonsnedsettelse

Omsorgsbolig for mennesker med funksjonsnedsettelse

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig som vil kunne bidra til økt trygghet, sosial kontakt med andre, bedret mestringsevne og livskvalitet.

Boligene er lettstelte leiligheter med livsløpsstandard, med romløsninger på et plan som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Noen boliger har fellesarealer i nær tilknytning. Boligen er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning som gir helse- og omsorgstjenester etter individuell vurdering av behov.

Hvem kan få omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er et tilbud til deg over 18 år som har et særlig hjelpebehov på grunn av varig funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming og som har behov for bolig og som ikke kan mestre å bo i egen leilighet.

Hva koster det?

Du betaler husleie som indeksreguleres årlig. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring.
Det kan søke om bostøtte fra Husbanken. 

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktperson

Anne Gunn Høyland, virksomhetsleder tlf  926 22 717
Laila Irene Dyvik, virksomhetsleder tlf 472 32 568

Aktuelle lover

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Forvaltingsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m