Avlastningsavdeling og SFA (skolefriavlastning) ved Langelandsmoen omsorgsbolig

Avlastningsavdeling og SFA (skolefriavlastning) ved Langelandsmoen omsorgsbolig

Tilbudet om avlastning og SFA gis til foresatte med et særlig tyngende omsorgsansvar. Det gis et tilrettelagt tilbud som skal bidra til god livskvalitet for funksjonshemmede barn og unge opp til 18 år. Avlastningsavdelingen og SFA deler lokaler og ligger ved Hellandsbanen på Førland.

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med avlastning er å hindre overbelastning, gi nødvendig fritid og ferie og gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørende støtte.

 

Hvem får tilbud om avlastningstiltak?

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • Omfanget av særlig tyngende omsorgsarbeid i forhold til barnets alder.
  • Familiesituasjon, antall omsorgspersoner, samværsavtaler mv.
  • Foresattes helsesituasjon og mestringsevne.
  • Foresattes ivaretakelse av søsken.
  • Familiens sosiale situasjon, boligforhold og andre tjenester.

Hvordan søke?

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester finner du her.


Beskriv hva som er viktig for deg/dere nå, helsetilstanden til ditt barn og hvilke tilrettelegginger barnet trenger for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/ spesialisthelsetjenesten dersom du har dette tilgjengelig.

 

Behandling av søknad

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen èn måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at dere får det tilbudet som passer best for dere, kommer vi på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret.

Dere kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgtjenester.

 

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

 

Pris

Tjenesten er gratis.

 

Ulike typer avlastningstiltak

Avlastning gis ut fra behov og kan organiseres på ulike måter.

 

Privat avlastning

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timebasert på ettermiddagstid, i helg, eller som døgnavlastning i private hjem.

 

Avlastning i bolig

Avlasning i bolig er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten gis i boenheten (Langelandsmoen) med døgnbemanning. Tjenesten gis i helger, ukedager og ferier.

 

Timebasert eller skolefritidsavlastning SFA

Avlastning etter skoletid, planleggingsdager og i ferier for elever på ungdomsskole/ videregående skole som har behov for tilsyn.

SFA er åpen mellom kl 14:00 - 16:00 på skolehverdager. Dette ettermiddagstilbudet følger kommunen og fylket sine skoleruter. Det er mulig å søke om ekstra SFA-opphold på skolene sine fridager.

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonevne.

 

Kontaktpersoner

Anne Gunn Høyland, virksomhetsleder miljøtjenesten tlf. 51742912/ 926 22 717
Elisabeth Bøe, avdelingsleder avlastningen tlf. 51742902
Mona Tjensvold, privat avlastning tlf. 51742905

 

Lover

Forvaltningsloven
Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester
Pasient- og brukerrettighetsloven

Anne Gunn Høyland
Virksomhetsleder
Telefon 51 74 29 12
Mobil 92 62 27 17