Sykehjem

Sykehjem

Sykehjem og aldershjem er et tilbud til personer som har behov for pleie og omsorg hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. 

Heldøgsbaserte hjemmebaserte tjenester omfatter alle service- og omsorgsboliger på hhv Tautunet og Jonsokberget. De fleste vil få tilbud om hjemmebaserte tjenester, da bare de aller sykeste får tilbud om sykehjem.

Søke på sykehjemsplass

Du søker om sykehjemsplass ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om sykehjem eller andre tjenester kan passe. 
Det er ingen søknadsfrist. 
Søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Vaktmobil– 45975298
Avd.leder Silje Meltveit - 91343834


 Jonsokberget bo- og aktivitetssenter har en avdeling for rehabilitering og korttid. Pasientene kommer fra både sykehus og fra hjemmet. I tillegg har avdelingen tilbud om avlastning, korttidsopphold og akuttopphold.

Oppholdet er planlagt og avgrenset, i et tverrfaglig miljø med en klar målsetning for oppholdet. Hovedmålet er å kunne klare seg lengst mulig hjemme. Det vektlegges trening i daglige funksjoner. Avdelingen har fokus på egentrening i samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut.

Sykeavdelingen Jonsokberget

Kontakt

Vakttelefon  - 45975307
Avd. leder Torhild Fjelde Rygh 47464196


Om avdelingen

Sykeavdelingen er Strand Kommune sitt sykehjem, og hit kommer det mennesker som har et så omfattende hjelpebehov at de ikke lenger kan bo hjemme.

Avdelingen ligger på et av Jørpelands flotteste områder, og har en panoramautsikt over Idsefjorden. Her er det 16 enerom med egne bad, og er en del av Jonsokberget Bo– og Aktivitetssenter.

Avdelingen jobber aktivt for å skape tillit, trygghet og trivsel for både pasienter og pårørende. Det legges vekt på at pasientene opplever omsorg og verdighet, også ved livets slutt. Avdelingen legger stor vekt på lindrende behandling.

Botilbud for demente

For en person med hukommelsessvikt er det viktig med trygge rammer, og kjente ting rundt seg. Strand Kommune driver demensomsorg både på Tau og Jørpeland. Dette er døgnbaserte omsorgstjenester med tett oppfølging fra personalet.

Leilighetene

Leilighetene innredes etter eget ønske med møbler og ting som har betydning for den som bor der. I leiligheten kan beboeren og familien ha et privatliv, med et alltid tilgjengelig personale i nærheten.
Erfaringsmessig ser vi at demente søker fellesskapet. De fleste i dementavdelingen spiser felles måltider, og deltar i enkle fellesaktiviteter i stuen.
En annen særs viktig arbeidsredskap er et  bakgrunnsopplysnings skjema, som fylles ut av familien, slik at personalet skal vite noe om mennesket før demensen, at man kan formidle trygghet ved kjennskap til hvem den enkelte er og har vært.

Jørpeland

På Jonsokberget i er det 30 leiligheter for aldersdemente.
Hvert bofellesskap består av 8 leiligheter,  institusjonsavdelingen har 6 plasser. Hver avdeling har stor fellesstue, og felleskjøkken, og med fast tilknyttet personell.

Tau

På Tau består demensomsorgen av 16 boenheter i institusjon, fordelt over to etasjer. Selv om dette er institusjonsplasser er det mulig å ta med en del private eiendeler for å sette sitt eget preg på rommet. Hver etasje består av 8 rom med bad og toalett. Stor felles stue og kjøkken. Det er  en fast personalgruppe som jobber i hver etasje.