Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hva må til for å få parkeringstillatelse?

 • Du må ha vesentlig nedsatt forflytningsevne og et særlig behov for parkeringslette, på en eller flere konkrete steder.

Parkeringstillatelsen er ikke:

 • En økonomisk støtteordning.
 • Et hjelpemiddel for deg som har problemer med å bære. 

Hva må du ha med i søknaden din?

 • Her må du vise at du har et særlig behov for parkeringslette. Svare på hvorfor du ikke kan bruke de ordinære p-plassene.
 • Fyll nøye ut steder du opplever vanskelig å bruke de ordinære p-plassene, og hvor ofte du bruker de.
 • Legg ved passfoto av deg selv.
 • Kopi av begge sider av førerkortet.
 • Legg ved legeerklæring, der legen skildrer forflytningsevnen din og evt. hjelpemidler du bruker. Du må spesifisere hvor langt du kan gå, både med og uten hjelpemidler.

Søker du som passasjer?

 • Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til framkomststedet og følges inn. Bilfører flytter deretter bilen.
 • Vi kan gi parkeringstillatelse når passasjeren ikke kan være alene mens bilføreren flytter bilen.

Hva kan du gjøre hvis du får avslag?

 • Er du misfornøyd med kommunens avgjørelse, har du mulighet til å klage.
 • Skriftlig klage må sendes til kommunen innen tre uker fra du fikk vedtaket. I klagen må du spesifisere hvilke punkter du klager på. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Klagen vil bli vurdert. Blir ikke klagen tatt til følge, går den videre til klageutvalget i kommunen.

Annen informasjon:

 • Et parkeringskort for forflytningshemmede kan utstedes for maks 5 år.
 • Parkeringstillatelsen gis normalt ikke lengre enn gyldighetsdato på førerkortet.
 • Når parkeringskortet utløper, kan du søke om nytt.
 • Du har ikke automatisk krav på ny parkeringstillatelse selv om du tidligere har hatt slik tillatelse. Det foretas en ny vurdering ved hver tildeling hvor både gangevne og parkeringsbehov på spesifikke opplyste steder vurderes.
 • Tidligere søknader blir ikke lagt til grunn ved ny søknad. Det er alltid gjeldende lovverk som avgjør om en person kan få parkeringskort.
 • Kortet er personlig. Tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil.
 • Dersom du får parkeringskort som bilfører, er dette kun gyldig når du selv kjører bilen.
 • Kort som ikke lenger er i bruk, skal leveres tilbake til kommunen.
 • Dersom kortet er mistet eller stjålet, må du melde dette til politiet og kommunen umiddelbart.
 • Ved misbruk av kortet, kan kommunen trekke tillatelsen tilbake.

Har du andre spørsmål, kan de rettes til Marit Hopland (se kontaktperson).

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Artikkelliste

Marit Hopland
Saksbehandler
E-post
Telefon 45 97 09 19
Mobil 45 97 09 19