Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke Strand kommune om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede. Dette gjelder deg som har behov for parkeringslettelse fordi du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg.

Du kan søke om parkeringstillatelse som fører eller passasjer. 

Hvem kan søke?

For å søke om parkeringstillatelse må du 

 • ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde
 • kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet

Når du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at du må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig, og det er forbudt for andre å benytte den. For at kortet skal være gyldig når du har tillatelse som passasjer, må du selv være med i bilen ved parkering.

Hvor gjelder parkeringstillatelsen?

Statens vegvesen skriver i april 2024 følgende på sine nettsider:

"Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

I tillegg gir tillatelsen deg rett til å parkere gratis på

 • avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser
 • andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede
 • steder der det er innført kommunal boligsoneparkering
 • vær oppmerksom på at tillatelsen ikke åpner for ulovlig parkering på eksempelvis fortau eller i kryss, eller på plasser reservert for andre kjøretøy- og trafikantgrupper, som for eksempel ladbar motorvogn, ambassader, varebil, taxi og buss eller lignende."

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende regelverk. 

Slik søker du?

Fyll ut elektronisk søknadsskjema, der blir du bedt om følgende:

 • Beskrive hvorfor du har et særlig behov for parkeringslette. Begrunn hvorfor du ikke kan bruke de ordinære p-plassene.
 • Fyll nøye ut steder du opplever det vanskelig å bruke de ordinære p-plassene, og hvor ofte du bruker de.
 • Legg ved passfoto av deg selv.
 • Kopi av begge sider av førerkortet.
 • Legg ved legeerklæring, der legen skildrer forflytningsevnen din og evt. hjelpemidler du bruker. Du må spesifisere hvor langt du kan gå, både med og uten hjelpemidler.

Søker du som passasjer?
Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til framkomststedet og følges inn. Bilfører flytter deretter bilen.

 • Vi kan gi parkeringstillatelse når passasjeren ikke kan være alene mens bilføreren flytter bilen.

Klage

 • Er du misfornøyd med kommunens avgjørelse, har du mulighet til å klage.
 • Skriftlig klage må sendes til kommunen innen tre uker fra du fikk vedtaket. I klagen må du spesifisere hvilke punkter du klager på. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Klagen vil bli vurdert. Blir ikke klagen tatt til følge, går den videre til klageutvalget i kommunen.

Annen informasjon:

 • Et parkeringskort for forflytningshemmede kan utstedes for maks 5 år.
 • Parkeringstillatelsen gis normalt ikke lengre enn gyldighetsdato på førerkortet.
 • Når parkeringskortet utløper, kan du søke om nytt.
 • Du har ikke automatisk krav på ny parkeringstillatelse selv om du tidligere har hatt slik tillatelse. Det foretas en ny vurdering ved hver tildeling hvor både gangevne og parkeringsbehov på spesifikke opplyste steder vurderes.
 • Tidligere søknader blir ikke lagt til grunn ved ny søknad. Det er alltid gjeldende lovverk som avgjør om en person kan få parkeringskort.
 • Kortet er personlig. Tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil.
 • Dersom du får parkeringskort som bilfører, er dette kun gyldig når du selv kjører bilen.
 • Kort som ikke lenger er i bruk, skal leveres tilbake til kommunen.
 • Dersom kortet er mistet eller stjålet, må du melde dette til politiet og kommunen umiddelbart.
 • Ved misbruk av kortet, kan kommunen trekke tillatelsen tilbake.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontaktinformasjon parkeringstillatelse

Tjenestekoordinator 456 58 945

 

Artikkelliste