Hjemmehjelp Tau

Dersom du pga sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer å utføre de daglige gjøremålene selv, kan du søke om praktisk bistand. Søknaden må være skriftlig. Behovet blir vurdert individuelt, og blir jevnlig revurdert. Hjelp til selvhjelp vil være fokus i vurdering av hjelpebehovet. Standard er 2 timer hver 3.uke

Hjemmehjelp innebærer praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, skift av sengtøy, eventuelt hjelp til innkjøp av matvarer.

 Du betaler egenandel for hjemmehjelp til gjeldene satser i Strand kommune.

Astri Hatteland
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 51 74 23 21
Mobil 400 39 577