Skatt og avgift

 

Ta kontakt med skatteetaten sentralt på telefon 800 80 000
Åpningstider hverdager 09:00-15:30

Mer informasjon på Skatteetaten.no

Skatteoppgjør - utbetalingsdatoer
Skatteoppgjør - frister restskatt
Endring av kontonummer

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 veker etter at skatteoppgjøret er klart. Dei fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.
 

Skatteoppkrever kan i utgangspunktet ikke sette beløpet inn på andre bankkontoer enn de som er registrerte på skattyter i skatteetaten sine kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at skattyter som hovedregel bare kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke eignet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperra kontoer.

 

Endre kontonummer i Altinn
 

Skattemeldingen inneholder bare fire kontoer. Dersom du har flere eigna kontoer, kan du finne de ved å gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer).

Lønnsmottakere, pensjonister og selvstendige næringsdrivende (personlige skattytere) kan endre kontonummer hos skatteetaten fra du mottar skattemeldingen til og med 15. mai.

Aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) og NUF (upersonlige skattytere) kan endre kontonummer i Altinn fram til august.

 

Endre kontonummer ved å kontakte skatteoppkreverkontoret
 

Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er ute eller dersom kontonummeret du ønsker å nytta ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte skatteoppkrever for å få endra kontonummer. Vi har normalt mulighet til å endre kontonummeret fram til 14 dager før dato for skatteoppgjøret.

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer likevel bare en av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellen som bare har disposisjonsrett, vil da i utgangspunktet ikke få sine skattepenger inn på denne kontoen. Skatteoppkrever kan likevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra skattyter, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.

 

Kemneren kan endre konto for utbetaling der:

•vi får skriftlig og underskrevet forespørsel fra skattyter. For selskap må brevet være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i samsvar med selskapet sin firmaattest, og

•skattyter er legitimert (ved bekrefta kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig frammøte med legitimasjon), og

•skattyter er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen og legger frem dokumentasjon på det.

 Skjema som ligger i høgre marg kan brukes.

 

Der skatteoppkrever endrer konto for utbetaling til en konto som på forhånd ikke er registrert på skattyter i skatteetaten sitt kontoregister, kommer kontoen ikke med på skattemeldingen neste år. Kontoregisteret blir laget på nytt hvert år og baserer seg på de kontoene som er merket for bruk av bankene. Kontoer som bare blir registrert av kemneren blir derfor ikke fanga opp av registeret. Dette gjelder  ikke for personer med utenlandsk primærkonto.

Vi anbefaler derfor at du i forkant av skatteoppgjøret endrer kontonummer for utbetaling av skattepenger i Altinn når du har mulighet til det. Dersom du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken og få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en lønns-/trygdekonto, annen konto med minibankkort eller en person- eller brukskonto. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne nyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

 

Utbetalingskort
 

De som har reservert seg, ikke har eignet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på skattemeldingen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Dersom du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

 

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk
 

Dersom du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rykket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å betale ut til den oppsagde kontoen. Vi vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og betale beløpet ut på nytt til en annen konto som er registrert på deg eller sende utbetalingskort. Det kan føre til at utbetalingen blir noe forsinka.

Utleggstrekk - mindre trekk i lønn
Søknad om nedsetting/ ettergivelse/ lemping

Hvem kan søke om ettergivelse /nedsettelse av restskatt ?

Hjemmel for å ettergi/nedsette restskatt er gitt i skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.

Vilkårene for å få ettergitt eller sette ned restskatt er strenge, og blir bare gjort helt unntaksvis. Avgjørelsen vil bygge på en samla vurdering av om ettergivelse/nedsettelse er riktig i det enkelte tilfellet.

 

Skattebetalingslova § 15-1 gjelder ettergivelse/nedsetting av hensyn til skyldneren. Skatten kan bli ettergitt eller sett ned på grunn av dødsfall (uten midler i buet), særlig alvorlig eller langvarig sjukdom eller andre årsaker. I tillegg må det virke særlig urimelig eller uforholdsmessig tyngende å holde fast på kravet. Skatter og avgifter har bedre prioritet enn andre kreditorer.

For studenter, militære som avtjener førstegangstjeneste, arbeidsledige og personer som får stønad til livsopphold, vil det sjelden være grunnlag for å få ettergitt restskatten. Dette er forhold som blir oppfatta som en mellombels periode med inntektssvikt. I disse sakene kan det være grunnlag for å få innvilge en rentefri utsettelse med betaling av restskatten.

 

Skattebetalingslova § 15-2  gjelder ettergivelse/nedsetting av hensyn til det offentlige som kreditor. Det er et absolutt vilkår at det blir satt fram et betalingstilbud som i utgangspunktet må omfatte alle kreditorer. For at en søknad om ettergivelse skal kunne innvilges, må i tillegg fire grunnvilkår være oppfylte. Skyldneren må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte, betalingstilbudet må gi betre dekning enn fortsatt innkreving og betalingstilbudet må være det beste skyldneren kan tilby. I tillegg må en eventuell aksept av tilbudet ikke være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.

 

Hva skal jeg gjør når jeg vil søke om ettergivelse/nedsettelse/utsettelse av skatt?
 

For å få en søknad behandlet, må du levere en skriftlig søknad. Søknaden må inneholde en fullstendig oversikt over din økonomi, og alle inntekter og utgifter må dokumenteres. I tillegg må utskrift av siste års ligning legges ved søknaden. Dersom sjukdom er grunngitt for å søke, må legeerklæring også legges ved. Dersom du får 100 % uførepensjon fra folketrygda, fell

 

kravet til legeerklæring bort. Er du gift/samboer/registrert partner, må du gi opplysninger om begge.

Studenter eller militære må legga ved bekrefting på skule/studier eller militær-/siviltjeneste.

Ta kontakt med kemnerkontoret, dersom du behøver mer informasjon.

 

Vil innkrevingen stoppe når jeg har sendt en søknad om utsettelse/nedsettelse?
 

Nei, innkrevingen av skatte- og avgiftskrav vil som hovedregel ikke bli påvirket av at du har sendt en søknad.

 

Kan jeg klage på vedtaket?
 

Det er ikke anledning til å klaga på vedtak fattet av skatteutvalget, men du kan søke på nytt dersom du har vesentlige nye opplysninger i saka. For saker avgjort av skattekontoret, er det anledning til å klage på vedtaket.

 

Hvem svarer på Hva – skatteoppkrever eller skattekontor

Ved kontakt med skatteoppkreverkontoret, vennligst oppgi fødsels- og personnummer eller organisasjonsnummer for arbeidsgivere.

Skatteoppkreveren har følgende oppgaver:
 

Skatteavregningen:

  • sender deg selve skatteoppgjøret
  • hjelper deg dersom innbetalt skatt ikke stemmer med lønnsoppgavene/kvitteringene dine
  • Skatt til gode
  • utbetaler til gode skatt til konto eller på utbetalingskort etter at du har mottatt skatteoppgjøret

Obs! Deler av eller hele tilgodebeløpet blir ikke utbetalt dersom du skylder restskatt, kommunale avgifter, statlige avgifter (f.eks. motorvogn-/lisensavgift), bidrag, bøter e.l.

 

Skyldig restskatt/forskuddsskatt
 

• mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt

• sender ut betalingsblanketter

• svarer på spørsmål angående betaling

• hjelper deg å finne løsninger dersom du ikke kan betale innen fristen

 

Skatt vest

 

Skattemelding/ligning

• mottar skattemelding fra deg

• sender deg utskrift av skatteoppgjøret dersom du ber om det

• hjelper deg dersom inntekt/fradrag/formue eller gjeld er feil

• kontrollerer inntekter og fradrag

• fastsetter skatte- og trygdeavgiftsgrunnlaget

• fastsetter pensjonspoeng

 

Skattekort/forskuddsskatt
 

• fastsetter/endrer forskottsskatten

• skriver ut skattekort/frikort

• endrer skattekort/frikort

 

Klage/endring 

• behandler klage på ligningen

Obs! klager du på likningen - ta kontakt med skatteoppkrever når det gjelder betalinga. Hugs at renter påløper. http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forsinkelsesrenter/

 

Kontakt Skatt vest
 

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Nytorget 9, 4370 Egersund

 

Postadresse:

Postboks 8103, 4068 Stavanger

Tlf. 800 80 000

http://www.skatteetaten.no/

«Skatten min» på Facebook

 

 

A-ordningen

Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding. Leverer du ikke a-melding, eller leverer den med feil, kan du bli ilagt tvangsmulkt.

Hva er a-meldingen?
Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

 

Mer informasjon om a-ordningene finner du på altinn.no