Søknad om fritak

Strand kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom, jf. eiendomsskatteloven § 3a.

Enkelte typer eiendommer skal/kan etter lovens § 5 og 7 ha fritak for eiendomsskatt.

Obligatoriske fritak for eiendomsskatt fremgår av eiendomsskatteloven § 5 og omfatter blant annet eiendommer som staten eier (f.eks. museer, forsvarsanlegg), kirker, eiendommer som kommunen eier og gårdsbruk (opplistingen er ikke uttømmende).

 

Det følger av eiendomsskatteloven § 7 at:

"Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet  eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.


Fritaksgrunnene i § 5 og 7 hjemler ikke fritak for eiendomsskatt for økonomisk vanskeligstilte. Er du i denne situasjonen kan du søke om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt. Mer informasjon og søknadsskjema for dette finner du her

Søknad om fritak for eiendomsskatt for 2023 rettes til Strand kommune innen fredag 4. november 2022.