Ofte stilte spørsmål

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ofte stilte spørsmål

Når kommer regningen?

Faktura sendes fra og med 2021 i slutten av hver måned med forfall 20. i påfølgende måned.

Er det eiendomsskatt på tomt og festetomt?

Grunnlaget for taksering av bolig- og fritidseiendommer er regulert av eiendomsskatteloven § 8 A-2 som lyder slik:
"Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut i frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Strand kommunestyre vedtok i sak 072/17 at en sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skal fastsette takstene på eiendommene i kommune.    

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har utarbeidet "rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt 2019 - 2029".                        

Punkt 2.4.8 i rammer og retningslinjer lyder slik:
"Gjennom rettsavgjørelser er det avklart at festeeiendommer og punktfeste skal takseres som ordinære eiendommer der det foreligger festekontrakter som er langsiktige eller som kan fornyes. I praksis gjelder det alle festeeiendommer for bolig- og fritidseiendommer. For festeeiendommer i LNF-områder vurderes tilhørende tomt som for boligdelen på gårdsbruk."                    

Ut ifra dette skal ubebygde festetomter og punktfester takseres som andre ubebygde tomter i kommunen.                             

Taksering av tomteverdi er regulert i de samme rammer og retningslinjer under punkt 2.4.4 som lyder slik:
"Tomteverdi på bebygde og ubebygde bolig- og fritidseiendommer settes til sjablongverdi kr 200.000,-. Ubebygd eiendom regulert til LNF område settes til sjablongverdi kr 10.000,-." 

Taksten på festetomten er dermed avhengig av beliggenhet.

Det kreves ikke inn eiendomsskatt på eiendommer der årlig eiendomsskatt er beregnet til kr 50,- eller lavere. Skattesatsen for Strand kommune var i 2020 satt til 2,1‰, denne er i 2021 vedtatt til 2,2‰. 

Hvordan beregnes areal i boligen?