Trefelling på kommunal grunn

Trefelling på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær på kommunal grunn som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Vurderingskriterier

Kommunen vurderer søknaden blant annet etter følgende kriterier:

 • rammer gitt i lov om rettshøve mellom granner (naboloven), reguleringsbestemmelser, reguleringsplaner, samt andre lover og vedtak.
 • ulempe med hensyn til sol og lys i forhold til trærnes plassering, høyde og tetthet
 • om trærne vurderes som risikofylte.
 • om det er enighet eller uenighet i nabolaget.
 • vurderinger av trærnes estetiske betydning for området.
 • klimatiske forhold, som for eksempel endret vindeksponering og erosjon.
 • trærnes art, alder og kondisjon, samt hensyn til biologisk mangfold på stedet.
 • Kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som kan felles, og vi gjør videre oppmerksom på at vi alltid vil vurdere anmeldelse og kreve erstatning  av selvtekt.

Søknad

Digitalt søknadsskjema for trefelling skal fylles ut. Det skal følge med to obligatoriske vedlegg.

 • Naboliste
 • Kart med eiendomsgrenser og aktuelle trær inntegna på kartet.

Saksbehandling

Mottatte søknader blir normalt behandlet innen to måneder. De fleste søkere blir kontaktet for befaring under behandlingen. Kommunen tar også kontakt med søker, dersom det er behov for mer informasjon i saken.

Avgjørelser som blir fattet er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages etter forvaltningsloven.

Nabovarsel

Kommunen skal ha signal om berørte naboer er enige eller uenige i tiltaket. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal, ønsker vi også uttalelse fra en eventuell velforening.

Nabolisten skal fylles ut og vedlegges søknaden.

Kart og merking av trær

Kart i målestokk 1:250 (eller annen bedre egnet målestokk) med eiendomsgrenser og aktuelle trær inntegna på kartet skal vedlegges søknaden. Sett kryss for enkelttrær som ønskes tatt ut og bruk skravert felt ved uttak av tregupper, buskfelt og bryn.

Kartutsnitt kan hentes på kommunens nettside.

Søker må i tillegg merke aktuelle trær med bånd eller tape. Det skal ikke sprayes eller males på trær.

Gjennomføring

Tiltaket vil normalt bli gjennomført på en av følgende måter:

 • Søker feller trærne, får veden og rydder området (normal prosedyre)
 • Kommunen feller trærne av sikkerhetsgrunner. Behovet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søker kapper, rydder området og får veden.
 • Kommunen feller og rydder. Gjelder for eksempel kommunalt drifta parker, lekeplasser og balløkker.

Det vil gå frem av svarbrev hvordan tiltaket skal gjennomføres. Tiltak i kommunal regi iverksettes hovedsakelig i løpet av høsten/vinteren.

Ansvar

Den som utfører jobben må ha nødvendig kompetanse (motorsagkurs) og utstyr, og dette skjer på eget ansvar for seg selv og omgivelsene. Det forutsettes at avfall etter hogsten ryddes og fjernes. Trær som må felles i deler eller i vanskelige omgivelser, skal felles av profesjonelle.

Kostnader

Alle kostnader ved tiltaket dekkes av søker, så fremt ikke annet avtales. Søker må også dekke kommunens kostnader, dersom det ikke ryddes som anvist.

Kommunen vil i noen tilfeller dekke kostnader med trefelling selv. Dette vil typisk være trær som skal felles av sikkerhetsmessige hensyn.

Verdt og vite

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. april til 15. juli av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Trær må uansett ikke tas ned så lenge det er hekking i dem. Trær med hulrom som kan brukes av hullrugende fugl (f.eks spetter, ugler) må behandles særskilt. I tettbygde strøk er det mangel på hekkeplasser, så slike trær bør ikke fjernes.

Hule trær og stående døde trær over en viss dimensjon, er levested både for fugl og en rekke andre organismer. Her i blant mange rødlistede arter. Dersom trærne må tas ned av sikkerhetsgrunner, kan dette aspektet ivaretas med å sette igjen en høystubbe på 1,5-3 meter. Bevaring av lave greiner på høystubben er en fordel. Uansett bør død ved av gamle trær, både stamme og greiner, bli liggende igjen på plassen eller ved stubben. Grove stubber bør ikke stubbefreses. Levende trær av grove dimensjoner bør kuttes fagmessig ned slik at de regenererer en ny, levende krone.

Hvis formålet med trefellingen er rydding eller uttynning, bør felling av løvtrær foregå før avmodning om høsten for å være mest mulig effektiv. Andre tider på året kan du få problemer med ny krattdannelse fra røttene eller stubben. Tiden rett etter at løvet er fullt utsprunget er det mest effektive. Da har treet brukt reservene til å danne nytt løv, og har ikke rukket å lagre nye energireserver.

Trær kan også være regulert bevaringsverdige. Dette gir en særlig høy beskyttelse av trærne. Dersom felling er nødvendig, må det søkes om tillatelse fra bygningsmyndighetene i tillegg til grunneier. For eiketrær gjelder egen forskrift.

Trær på annenmanns eiendom

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, og på kommunal grunn er det kommunen som er grunneier. Hvis det gjelder trær på naboeiendommer, må man i første omgang komme til enighet med grunneier.

Dersom man ikke kommer til enighet, må man se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken. I hovedtrekk skal det være større ulemper enn fordeler med å la treet stå for at naboloven skal gi gjennomslag i ønsket om felling i slike saker.

Nyttige lenker

Norsk trepleieforum (Finn en arborist)
Treets venner
Hule eiker
 

Torbjørn Norland
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 90 66 99 72
Mobil 90 66 99 72