Tilskuddsordning for forebyggende arbeid hos eldre

Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom hos eldre og å stimulere eldre til å klare seg lengre på egenhånd i livet.

Tilskuddet gis til lag, organisasjoner eller enkeltprosjekter som fremmer en -1- eller en kombinasjon bestående av 3 satsinger:

 1. Sosiale aktiviteter
 2. Måltider
 3. Bevegelse  

Tilskuddsordningens økonomiske kostnad justeres i henhold til vedtatt budsjett  

  

Hensikten med tilskuddet er å bidra med:  

 • Inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for eldre innbyggere.
 • Økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet.
 • Økt samskapning (samarbeid mellom kommunen, private og frivillige lag og organisasjoner).
 • Helsefremmende og forebyggende aktiviteter.  

  

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner i Strand kommune.

 
 Hva kan det søkes om støtte til? 

Det kan søkes om støtte til å dekke utgifter knyttet å utvikle fremmer en -1- eller en kombinasjon bestående av 3 satsinger:  

 • Sosiale aktiviteter
 • Måltider
 • Bevegelse  

  

Slik søker du

Søknad sendes inn til kommunen.  

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:  

1.Søkerens opplysninger  
Organisasjonen eller laget må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom den ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene. Kontonummer eventuell støtte skal overføres til og organisasjonsnummer.  

2. Prosjektbeskrivelse  
I prosjektbeskrivelsen skal det komme frem hvordan prosjektet fyller kriterier og vilkår, hvordan en har tenkt å rekruttere spesielt ensomme eldre til prosjektet, forventet antall deltakere, hvilke samarbeid en har med andre i prosjektet, omfang av tiltaket og en fremdriftsplan.  

3. Budsjett  
I budsjettet må det opplyses om det er søkt andre tilskudd til samme tiltak fra f.eks. bedrifter, organisasjoner og/eller andre organ.  

4. Søknaden skal være kortfattet, maks 2 sider.  

  

Hva blir prioritert? 

Strand kommune vil prioritere å gi tilskudd til frivillige organisasjoner og lag som ønsker å utvikle aktiviteter som fremmer en -1- eller en kombinasjon bestående av 3 satsinger:  

 1. Sosiale aktiviteter
 2. Måltider
 3. Bevegelse  

  

Prioritering gis til lag og organisasjoner som;  

 • driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet (for eksempel treningsgrupper, veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste, sosiale treff og andre arrangementer)
 • driver virksomhet som har nytteverdi for flere enn organisasjonens/lagets egne medlemmer 
 • baserer virksomheten på en viss egeninnsats av deltakerne (for eksempel kontingent, egenandel, loddsalg)  rekruttere ensomme eldre til sin aktivitet  
 • hvor eldre deltar aktivt i utvikling og gjennomføring av tilbudet  
 • gir et tilbud som er åpent for alle kommunens innbyggere  


Det kan søkes tilskudd til enkelttiltak og tiltak som går over flere år. Tiltak som går over lengre tid vil bli prioritert. Midlene skal kun brukes til drift og organisering.


Det gis ikke støtte til  

 • Generelle søknader og ordinær drift.
 • Billetter eller deltakelse i aktiviteter i regi av andre.  
 • Individuell oppfølging og tiltak knyttet til enkeltpersoner.  
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering.  

  

Strand kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet. Tilskuddet gis ut ifra en samlet skjønnsmessig årlig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og retningslinjer. Fordelingen av midler fra kommune vil avhenge av antall søknader som kommer inn og budsjettbevilgninger for tilskuddsordningen.  

 

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden.  

Utbetaling av tilskudd  

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene. Deretter vil tilskuddet bli utbetalt innen ca. én måned.  

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Ta kontakt med kommune dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales. 

Må vi rapportere på bruken av pengene? 

Dersom dere mottatt støtte og etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet og en beskrivelse av gjennomføring av prosjektet (maks 2 sider). Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Strand kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.  

Mislighold 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til kommunen.  

Klagebehandling 

Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dere kan derfor ikke klage. Søknadsfristen er 01.4.23. Det er mulig å søke om tilskudd til aktiviteter for hele kalenderåret.  

Søknadsfristen er forlenget til 01.05.2023

  

Kontakt Kommunalsjef omsorg