Tilskuddsordning for forebyggende arbeid hos eldre

Tilskuddsordning for forebyggende arbeid hos eldre

Formålet med tilskuddsordningen 

Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom hos eldre og å stimulere eldre til å klare seg lengre på egenhånd i livet. 

Tilskuddet gis fortrinnsvis til lag, organisasjoner, enkeltprosjekter eller offentlige virksomheter som fremmer en kombinasjon av alle 3 satsinger for eldre, men alle prosjekter som inneholder minst to av satsningene vil bli vurdert: 

1.            Sosiale aktiviteter 
2.            Måltider 
3.            Bevegelse 

Tilskuddsordningen for 2024 er totalt kr 300 000.

Søker oppfordres til å se på muligheten for å søke eksterne midler som kan supplere tilskuddet.

 

Hensikten med tilskuddet er å bidra med: 

  • Inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for eldre innbyggere. 
  • Økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet. 
  • Økt samskaping (samarbeid mellom kommunen, private og frivillige lag og organisasjoner). 
  • Helsefremmende og forebyggende aktiviteter. 

 

Søknadsfrist 01.04.24 

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner i Strand kommune. Ikke kommersielle aktører som samarbeider med frivillige, kan søke.

Hva kan det søkes om støtte til? 

Det kan søkes om støtte til å dekke utgifter knyttet til å fremme en kombinasjon bestående av alle 3 satsinger for eldre.  All prosjekter som inneholder minst to av satsingene vil bli vurder

  1.  Sosiale aktiviteter
  2. Måltider
  3. Bevegelse
Slik søker du

Det søkes elektronisk på eget skjema på kommunens hjemmeside.  Publiseres 23.02.23

 Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

1. Søkerens opplysninger 
Organisasjonen eller laget må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke. Dersom den ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene. Kontonummer eventuell støtte skal overføres til og organisasjonsnummer. 

 2. Prosjektbeskrivelse 
I prosjektbeskrivelsen skal det komme frem hvordan prosjektet fyller kriterier og vilkår, hvordan en har tenkt å rekruttere spesielt ensomme eldre til prosjektet, forventet antall deltakere, hvilke samarbeid en har med andre i prosjektet, omfang av tiltaket og en fremdriftsplan. 

 3. Budsjett 
I budsjettet må det opplyses om det er søkt andre tilskudd til samme tiltak fra f.eks.  bedrifter, organisasjoner og/eller andre organ. 

 4. Søknaden skal være kortfattet, maks 2 sider. 

Hva blir prioritert?

Strand kommune vil fortrinnsvis prioritere å gi tilskudd til søkere som ønsker å utvikle aktiviteter som fremmer en kombinasjon bestående av alle 3 satsinger, men alle prosjekter som inneholder minst to av satsningene vil bli vurdert

 1.    Sosiale aktiviteter

2.    Måltider 

3.    Bevegelse 

 Prioritering gis til søkere som; 

·         Driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet (for eksempel treningsgrupper, veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste, sosiale treff og andre arrangementer) 

·         Driver virksomhet som har nytteverdi for flere enn organisasjonens/lagets egne medlemmer

·         Baserer virksomheten på en viss egeninnsats av deltakerne (for eksempel kontingent, egenandel, loddsalg) 

·         Rekruttere ensomme eldre til sin aktivitet 

·         Hvor eldre deltar aktivt i utvikling og gjennomføring av tilbudet 

·         Gir et tilbud som er åpent for alle kommunens innbyggere 

·         Det kan søkes tilskudd til enkelttiltak og tiltak som går over flere år. Tiltak som går over lengre tid vil bli prioritert. Midlene skal kun brukes til drift og organisering. 

Det gis ikke støtte til 

·         Generelle søknader og ordinær drift. 

·         Billetter eller deltakelse i aktiviteter i regi av andre. 

·         Individuell oppfølging og tiltak knyttet til enkeltpersoner.

·         Underskuddsgaranti og fullfinansiering. 

 Strand kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet. Tilskuddet gis ut ifra en samlet skjønnsmessig årlig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og retningslinjer. Fordelingen av midler fra kommune vil avhenge av antall søknader som kommer inn og budsjettbevilgninger for tilskuddsordningen.  
Søker, Strand frivillighetssentral og Strand kommune ser på muligheten for å søke eksterne midler som kan supplere tilskuddet.

Praktiske opplsyninger

Behandling av personopplysninger  
Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. 

Utbetaling av tilskudd 

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene. Deretter vil tilskuddet bli utbetalt innen ca. én måned. 

Endring i prosjektet 

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Ta kontakt med kommune dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales.

Må vi rapportere på bruken av pengene? 

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere en kort rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet og en beskrivelse av gjennomføring av prosjektet (maks 2 sider). Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Strand kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet. 

Mislighold 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til kommunen. 

Klagebehandling 

Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dere kan derfor ikke klage.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.4.2024. Det er mulig å søke om tilskudd til aktiviteter for hele kalenderåret. 

Kontaktinformasjon

Ole Andre Straume, tlf 48 99 74 36