Retningslinjer for tilskudd til formål innen kultur, idrett og fritid

Retningslinjer for tilskudd til formål innen kultur, idrett og fritid

Formål
Bidra til økt aktivitet og bedre kvalitet på kultur-, idretts- og fritidsfeltet i Strand kommune.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, velforeninger, foreldregrupper, private aktører og kunstnere innen alle kunstarter er søknadsberettiget.

Hva kan det søkes om støtte til?
Det er et mål at denne tilskuddsordningen skal favne så vidt som mulig så lenge tiltaket det søkes om støtte til er publikumsrettet og bygger opp under formålet om økt aktivitet og bedre kvalitet.

Hvordan søker vi?
Dere søker ved å fylle ut skjemaet det lenkes til nederst i denne artikkelen.

Hva må søknaden inneholde?
En beskrivelse av tiltaket som inneholder hva som skal gjøres, hvem som er målgruppen for tiltaket, hvor mange som vil kunne få glede av det og tidspunkt for gjennomføring. Videre må det vedlegges et budsjett som viser en komplett finansieringsplan.

Hvor mye kan vi søke om?
Maksimal grense for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen er kroner 50 000,-.

Dersom dere har et tiltak som trenger støtte utover dette, skal søknaden med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om kulturtilskudd _navn på søker» innen 1. november. Slike søknader vil bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet i desember. Svar på slike søknader vil ikke foreligge før i januar.

Hva blir prioritert?
Tiltak som retter seg mot barn og unge, tiltak som motvirker utenforskap, tiltak som markedsføres offentlig og er åpne for alle, og tiltak som tilfører kultur-, idretts- og fritidsfeltet noe nytt, vil bli prioritert.

Hva blir ikke prioritert?
Det er en forutsetning at tildelt støtte blir brukt til å dekke faktiske kostnader knyttet til et konkret publikumsrettet tiltak. Dette er eksempelvis ikke en arbeids- eller utstyrsstipendordning for kunstnere.

Må vi rapportere på bruken av pengene?
Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»

Kultursjef har i interesse og representasjonsøyemed fri adgang til arrangement som det gis støtte til.

Søknadsfrist:
1. april og 1. oktober. (Søknader kan også behandles utenom søknadsfristen dersom det er gode grunner til det.)

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem HER.

Gå til søknadsskjema