Retningslinjer for tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Retningslinjer for tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Årlige bevilgede midler til rusfrie arrangement for ungdom skal benyttes til aktiviteter og tiltak. Tildeling skjer etter søknad og i samsvar med reglene nedenfor. Strand kommunes ungdomsråd er jury for tildelingene.

  • Tiltaket/arrangementet skal være åpne for alle ungdommer i aldersgruppa 13–18 år.
  • Tiltakene/arrangementene skal være rusfrie og ha voksne ansvarlige.
  • Arrangement og tiltak som er samarbeid/partnerskap mellom flere frivillige aktører, og rullerer over flere år, kan bli prioritert.
  • Tilskuddene kan benyttes til nye, gjerne nyskapende formidling/arrangement/ aktiviteter eller eksisterende aktiviteter/arrangement.
  • Det kan søkes om underskuddsgaranti for tiltak og arrangement som har begrenset varighet, eksempelvis kvelds- og helgearrangement.
  • Det kan søkes om støtte til utstyr dersom utstyret klart vil heve kvalitet og attraktivitet på arrangementet/tiltaket, men sosiale arrangement og tiltak prioriteres foran støtte til utstyr.
  • Tilskuddene kan ikke benyttes som lønnsmidler.

Hva må søknaden inneholde?
Beskrivelse av tiltaket/arrangementet som planlegges, budsjett, kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og organisasjonsnummer/personnummer.

Hvordan søker vi?
Dere søker ved hjelp av søknadsskjemaet det lenkes til nederst i denne artikkelen.

Må vi rapportere på bruken av pengene?
Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker

Søknadsfrist 1. juni

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem HER.

Gå til søknadsskjema