Retningslinjer for oppstartstilskudd til nye lag og foreninger

Retningslinjer for oppstartstilskudd til nye lag og foreninger

Formål
Tilskuddet skal hjelpe nyorganiserte lag og organisasjoner med å dekke etableringsutgifter frem til det kan gis driftstilskudd.

Hvem kan søke?
Nye lag/foreninger som har registrert seg i Brønnøysundregisteret, kan søke. Nye avdelinger som opprettes innenfor en eksisterende organisasjon kan også søke om støtte, eksempelvis nye idrettsgrener som starter opp under paraplyen til et eksisterende idrettslag.

Hva kan det søkes om støtte til?
Det kan søkes om støtte til å dekke utgifter knyttet til etablering av foreningen, eksempelvis utstyrsinnkjøp og husleie.

Hvordan søker vi?
Dere søker ved å fylle ut skjemaet det lenkes til nederst i denne artikkelen.

Hva må søknaden inneholde?
En beskrivelse av hvilken type aktivitet foreningen skal drive med. Hvor ofte og hvor man skal møtes. Hvor mange medlemmer man er på søketidspunktet og hvor mange man regner med å kunne bli i løpet av det første året. En plan for hvordan man skal jobbe med rekruttering til foreningen. Budsjett som viser hvilke kostnader man vil få eller har hatt i etableringsfasen. Kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og organisasjonsnummer/personnummer.

Hvor mye kan vi søke om?
Maksimal grense for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen kroner 50 000,-.

Hva blir prioritert?
Foreninger og lag som tilfører en ny type aktivitet i kommunen, foreninger som har som mål å aktivisere passive grupper og foreninger som har særlig høye etableringskostnader vil bli særlig prioritert.

Må vi rapportere på bruken av pengene?
Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»

Søknadsfrist:
1. april og 1. oktober. (Søknader kan også behandles utenom søknadsfristen dersom det er gode grunner til det.)

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem HER.

Gå til søknadsskjema