Bedrifter - ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni.

Hvem kan søke om støtte?
Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Strand kommune vil fordele tilskuddet løpende fram til og med 31. desember 2020.

Søknadene behandles av ordfører, varaordfører og rådmann basert på innstilling fra næringssjef.

Hvordan søke støtte?
Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no. Man får tilgang til søknadsmal når en har registrert søkerorganisasjon.

Søknaden skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Det må også oppgis om det på søknadstidspunktet er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår. Se for øvrig mal for søknader.

Vurdering av søknader
Bedrifter, etablerere eller næringsaktører må være registrert i Strand kommune.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Kontaktperson: Tor Arne Johnsen, Næringssjef Strand kommune, Mobil 97 74 03 39, e-post: Tor.Arne.Johnsen@strand.kommune.no