Pålagt registrering av gjester i serverings- og skjenkesteder

Registrering av gjester skal skje fra 12.oktober 2020.

Helsedirektoratet har i et skriv datert 02.10.20 «Nasjonale forventninger til kommunenes håndtering ved utbrudd av covid-19», til samtlige kommuner i landet bedt om at det oppfordres til registering av gjester på serveringssteder.

Registrering av gjester skal skje fra 12.oktober 2020. Registrering på papir fyller ikke krav i GDPR (personvernforordningen). Det må derfor avvikles, og vi går nå fra frivillig registering til pålagt registrering.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-arbeidsliv-og-arbeidsmiljo/serveringssteder-med-skjenkebevilling-bor-gjennomfore-frivillig-registrering-av-kontaktinformasjon-til-gjestene

Et digitalt system er utarbeidet: http://visitorlog.loyall.no/register

Systemet er gratis.

Les gjerne denne artikkelen for å komme i gang:
https://loyall.no/news/hvordan-fungerer-digital-smitteregistrering