Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever

Beskrivelse


Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper.  Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på. 


Målgruppe


Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole


Kriterier  • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk


  • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen


  • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring)


Behandling


Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen.


Klage


Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.


Veiledning


Du kan kontakte kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring.


Oppdatert

01.12.2015 14:19

Behandlingstid


Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.