Innbyggerforslag

Beskrivelse


Som innbygger i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget). Du må ha støtte fra andre innbyggere for ditt forslag. Du har også denne retten selv om du er under 18 år. Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.Du kan opprette saker elektronisk på minsak.no.


Målgruppe


Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen (hvis forslaget fremmes overfor kommunen) eller i fylket (hvis forslaget fremmes overfor fylkeskommunen). Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.


Kriterier


Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag hvis dette har
  1. samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, eller


  2. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden Kommunestyret (eller fylkestinget) står fritt til å ta saken opp til behandling selv om vilkårene for et innbyggerforslag ikke er oppfylt.


Behandling


Kommunestyret (eller fylkestinget) må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.


Klage


Du kan ikke klage på alle beslutninger om å avvise et forslag. Klagemuligheten gjelder bare hvis saken ville vært et enkeltvedtak (etter forvaltningsloven) om den hadde vært realitetsbehandlet.


Vedlegg


Du må dokumentere støtten til forslaget med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.


Veiledning


Du må formulere et forslag om det du ønsker kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen (eller fylkeskommunen) for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen (eller fylkeskommunen) opplyse deg eller dere om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.


Oppdatert

30.11.2015 13:34

Behandlingstid


Kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Som initiativtaker skal du (eller dere) holdes orientert om de avgjørelsene som tas med bakgrunn i forslaget.