Rus og avhengighet

Strand kommunes rustjeneste består av et tverrfaglig team (RusFACT), som med tverrfaglig kompetanse kan tilby blant annet mestringssamtaler, meningsfulle aktiviteter og praktisk hjelp ut fra behov. Teamet skal ha en koordinerende rolle, med mål om at du som mottar tjenesten skal oppleve helhetlig oppfølging fra hjelpeapparatet. RusFACT kan også henvise videre til andre tjenester ved behov.

Oppfølging fra RusFACT-teamet er for deg over 18 år, som har utfordringer knyttet til rusavhengighet alene, eller i kombinasjon med psykisk uhelse. Fokus i oppfølgingen vil være å jobbe mot egne mål, mestre dagliglivet og få støtte i egne bedringsprosesser. 

For spørsmål kan du kontakte ruskoordinator på e-post:
 liv.margunn.ravnas@strand.kommune.no eller telefon: 955 54 713

I teamet har vi også en brukerspesialist med egenerfaring knyttet til rusavhengighet. Hun kan kontaktes på epost: siri.loland@strand.kommune.no eller telefon: 480 93 682

Hvordan få tjenesten?
Fastlege eller NAV kan henvise til RusFACT. Du kan også selv ta kontakt med ruskoordinator, eller andre i teamet for å få en vurdering om denne tjenesten er den rette for deg. 

Hva koster oppfølgingen?
Tjenesten er gratis.

Hva blir forventet av meg som bruker?
Det forventes at du sier noe om hvilke mål du har med oppfølgingen, og hvilken hjelp du trenger for å nå disse målene. Som bruker er du selv eier av din bedringsprosess, og helsepersonellet blir en støtte og en los i denne prosessen.