Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten i Strand kommune er lokalisert i 2. etasje i Torghuset og består av psykiatrisk hjemmesykepleie, ROP teamet og R5.

Psykiatrisk hjemmesykepleie
I psykiatrisk hjemmesykepleie arbeider psykiatriske sykepleiere, vernepleier og helsearbeidere med lang erfaring fra psykisk helsearbeid. Virksomheten tilbyr samtaler, gruppetilbud og ulike aktiviteter for å mestre psykiske sykdom. Ta kontakt med psykiatritjenesten hvis du ønsker å være med på noen av gruppene. I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatritjenesten også bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP (individuell plan) arbeid og ansvarsgruppe. Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene. Ved behov kan virksomheten administrere medikamenter i samarbeid med fastlege.

Bruker, pårørende eller støtteapparat kan ta kontakt direkte med kontoret på Torghuset.


 

Psykiatritjenesten

Hva tilbyr vi?
 • Individuell oppfølging til mennesker med psykisk lidelser og/eller rusproblemer
 • Støtte og veiledning til pårørende
 • Tverrfaglige samarbeid hvor brukermedvirkning står sentralt
Hvordan jobber vi?
 • Lindre psykisk stress, lidelse eller sykdom gjennom samtale, samvær, trening eller undervisning.
 • Ved hjelp av samtaler og støttetiltak gi økt livskvalitet til den enkelte.
 • Øke egenmotivasjon for å mestre livet etter den enkeltes forutsetning
 • Bidra til at brukerne får dekket siden grunnleggende behov gjennom tilsyn
 • Nerttverksamtaler
 • Koordinere individuell plan(IP)
 • Kurs i å mestre symptomer på lidelse
 • Bistå til å komme igang med arbeid, arbeidstrening eller skole
Veien videre

Du kan henvende deg til psykiatritjenesten, Nav eller via din fastlege

Innen tre uker etter hendvendelsehendvendelser skal det være avtalt time for et hjemmebesøk eller avtale på kontoret.

Etter en vurderingssamtale fattes det et enkeltvedtak.

Tjenesten tildeles etter Helse og omsorgstjenesteloven . Tjenesten er gratis.

Det er en egenandel på kursmateriell.

Hvor finner du oss?

Vi holder til andre etasje i torhuset, tjenester for rus har inngang mot parkanlegg.

Pakkeforløpet for rus og psykisk helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus BEL publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpet skal bidra til gode kooordinerte tjenestesteder til brukerne. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialistjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpet ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019.

Der er :
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse vern.
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Pakke forløpskoordinator
Tonje Skjæveland 51743000

 

Søknad

Her finner du søknadsskjema til psykiatritjenester.

Kontaktpunkt Psykatritjenesten
Avdelingstelefon
Telefon 51 74 31 76