Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten i Strand kommune er lokalisert i 2. etasje i Torghuset og består av psykiatrisk hjemmesykepleie og ROP teamet.


 

Hva tilbyr vi?
 • Individuell oppfølging til mennesker med psykisk lidelser og/eller rusproblemer
 • Støtte og veiledning til pårørende
 • Tverrfaglige samarbeid hvor brukermedvirkning står sentralt
Hvordan jobber vi?
 • Lindre psykisk stress, lidelse eller sykdom gjennom samtale, samvær, trening eller undervisning.
 • Ved hjelp av samtaler og støttetiltak gi økt livskvalitet til den enkelte.
 • Øke egenmotivasjon for å mestre livet etter den enkeltes forutsetning
 • Bidra til at brukerne får dekket siden grunnleggende behov gjennom tilsyn
 • Nettverksamtaler
 • Koordinere individuell plan(IP)
 • Kurs i å mestre symptomer på lidelse
 • Bistå til å komme igang med arbeid, arbeidstrening eller skole
 • Assistert selvhjelp - Assistert Selvhjelp lager internettverktøy for personer med psykiske plager som kan brukes for å få bedre utbytte av behandling. Verktøyene våre inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Alt du trenger for å komme i gang er internett og litt egeninnsats!
Veien videre

Du kan henvende deg til psykiatritjenesten, Nav eller via din fastlege.

Innen tre uker etter hendvendelse skal det være avtalt time for et hjemmebesøk eller avtale på kontoret.

Etter en vurderingssamtale fattes det et enkeltvedtak.

Tjenesten tildeles etter Helse og omsorgstjenesteloven.

- Tjenesten er gratis.

- Det er en egenandel på kursmateriell.

Hvor finner du oss?

Vi holder til andre etasje i torhuset, tjenester for rus har inngang mot parkanlegg.

Pakkeforløpet for rus og psykisk helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus BEL publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpet skal bidra til gode kooordinerte tjenestesteder til brukerne. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialistjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpet ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019.

Der er :
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse vern.
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Pakke forløpskoordinator
Tonje Skjæveland 51743000

Kontaktinformasjon

Kontakt på dagtid: Telefon 51743000 (09:00-15:00). Her treffer du sentralbordet, som setter over til den personen i psykiatritjenesten du ønsker å få tak i.

Kontakt ved akutt hjelp

 • Medisinsk nødhjelp : 113
 • Legevakt / Livskrisehjelpen : 116 117

Besøk Sandnes DPS poliklinikk Strand for mer informasjon.


Trenger du noen å snakke med: 

Mental helse

Alle disse instansene har hjemmesider med mye god informasjon - se lenker ovenfor.

 

Søknad

Her finner du søknadsskjema til psykiatritjenester.

Tonje Moen Skjæveland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 51 74 24 37
Mobil 992 59 576
Svein Haugan
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 74 31 76
Mobil 901 53 486

Adresse

Kontaktpunkt Psykatritjenesten

Torghuset 2. etg.

Avdelingstelefon:
Telefon 51 74 31 76
 
Bofellesskapet:
Cecilie Bø tlf. 51742466/ 950 32 169