Har jeg en byggeklar tomt?

For å kunne bygge bolig må du ha en tomt. Først trinn er å avklare om kommunens planer tillater bolig på tomten. Det er fortrinnsvis reguleringsplanen som sier noe om det. For noen områder er det kommuneplanen som avklarer om en kan bygge bolig. I tillegg må du ha vei, vann og avløp. I de større nyere boligfeltene i kommunen som er opparbeidet skal alt dette være ivaretatt. Dersom en er usikker på om tomten er byggeklar anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen for en forhåndskonferanse.
 

Kommunens planer

Du kan sjekke reguleringsplanen og kommuneplanen via kartsidene til Strand kommune.

Dersom kommuneplanen eller reguleringsplanen ikke tillater bolig kan du søke  dispensasjon fra bestemmelsene.
 

Krav til vei, vann og avløp

Regulerte områder:

Vei:

Loven bestemmer at vei skal være opparbeidet til og med tomten som bebygges. I regulerte områder skal veien opparbeides ihht til reguleringsplanen, dvs si i bredde og lengde. I tillegg skal veien tilfredstiller kommunens normer for opparbeidelse. For offentlig vei vil det blant annet bety krav til bærelag, fast dekke, kantstein, drenering og belysning.
 

Vann og avløp:

Loven bestemmer at vann og avløp skal være opparbeidet frem til tomten som bebygges. I regulerte områder er hovedregelen at vann og avløp skal opparbeides ihht til VA-normen for Strand kommune. Tilknytning til kommunalt vann og avløp avklares gjennom søknad om sanitærabonnement.
 

For å opparbeide kommunal innfrastruktur må det inngås en utbyggingsavtale med kommunen. I tillegg må selve opparbeidelse omsøkes som egen byggesak. Opparbeidelse av kommunal innfrastruktur er svært kostbart, og kommunen anbefaler at alle som får nytte av oppgraderingen går sammen og deler byrden med å opparbeide innfrastrukturen.  
 

Dersom en ikke ønsker å opparbeide teknisk innfrastruktur etter kommunens krav kan en søke dispensasjon fra opparbeidelsesplikten

 

Områder uten reguleringsplan:
I områder uten reguleringsplan vil en avklare vei, vann og avløp inkl. overvann som del av byggesaken. Minimumskravet er at tilfredstiller funksjonkravet til infrastruktruen, dvs tilstrekkelig kapasitet og veibredde. Har du privat vannbrønn må det leveres vannprøve til kommunen, og en må ha utslippstillatelse for avløp dersom du ikke er tilknyttet kommunalt avløp. Ofte må en få tillatelse fra Statens vegvesen til å knytte seg på offentlig ei. Dersom vei, vann og avlølp ligger på annen manns grunn må det fremlegges tinglyste erklæringer på rettigheten.
 

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med Sven Norland

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751