Grensejustering

Beskrivelse


En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.


Målgruppe


Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet grunneiere (se også matrikkelloven § 9).


Kriterier


Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseiendom gjelder spesielt at volumet kan økes eller reduseres med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

 


Pris


Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.


Behandling


Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.


Klage


Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på grensejusteringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 


Vedlegg  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for


  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer


  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)


  • Verdianslag for involverte eiendommer


Veiledning


Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftlig. Se nedenfor hvilke vedlegg som skal følge med.


Oppdatert

30.11.2015 12:49

Behandlingstid


Når krav om grensejustering er mottatt , skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.


Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også

Tjeneste (1)
Artikkel (1)