Terrenginngrep

Terrenginngrep kan være steinbrudd, sprenging, graving, masseunntak, skjæring, fylling eller planering av terreng.

Publisert av Ingeborg Sedberg Eie. Sist endret 27.01.2017

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hvilke arealplan som gjelder for din eiendom finner du i kommunens kartinnsyn. Har du mistanke om at det er forurensing i grunnen der du skal grave, må du sørge for at grunnen blir undersøkt.

 

Dette trenger du ikke å søke om


Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikten. Hva som anses som mindre, vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene.

 

Unntaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng er inntil:

  • 3 m i spredtbygd strøk
  • 1,5 i tettbygd strøk
  • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende bebyggelse.


Vær oppmerksom på

  • fyllingen/planeringen må starte minst 1 m fra nabogrense.

  • unntak fra søknadsplikt gjelder ikke for tilak som krever dispensasjon.

  • før oppfylling eller graving bør man vurdere rasfare og undersøke om grunnen er godt nok egnet, om den tåler belastningen av oppfyllingen o.l.

  • du må sørge for at det ikke blir vannsig, utglidning eller ras inn på naboeiendommer.

Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen. Arbeider som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet.


 

Dette må du søke om med hjelp fra fagfolk

  • Vesentlige terrengendringer

Hva som er et "vesentlig" terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang.

Hva som er "vesentlig" terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang. Hva som er "vesentlig" må også ses over tid. Flere mindre, uvesentlige arbeider kan over tid, og samlet sett, føre til vesentlige endringer av terrenget.

 

Se gebyrer for byggesaker

 

Estetikk

Et hvert terrenginngrep skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon med respekt for naturgitt omgivelser og forholde seg til seg selv.

 

Strandsonen

Terrenginngrep i 100-metersbelte, eller innenfor strandsonen må omsøkes.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751