Søke om støttemur

Publisert av Susanne Ravnås. Sist endret 29.10.2016

Hvis det i reguleringsplan eller kommuneplan er fastsatt byggegrense på din tomt så gjelder den for alle støttemurer høyere enn 0,5 meter. Ønsker du å plassere støttemuren utenfor byggegrensen må du søke om dispensasjon.
 

Kommuneplan og reguleringsplaner finner du på kommunens kartside.
 

Muren må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser. I tillegg må ikke muren føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene. 

 

Dette kan du bygge uten søknad

  • støttemur med høyde inntil 1,0 m og avstand minst 1,0 m fra nabogrense
  • støttemur med høyde inntil 1,5 m og avstand minst 4,0 m fra nabogrense
  • støttemur mot vei med høyde inntil 0,5 m under forutsetning av at støttemuren ikke hindrer frisikt mot veg.


Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

 

Dette kan du søke om selv

Du kan selv søke om og oppføre forstøtningsmurer på inntil 1,5 m. Det forutsetter at konstruksjonssikkerheten er ivaretatt. Vi gjør oppmerksom på at dersom muren skal oppføres langs veg, gangveg eller fortau må du engasjere fagfolk til å utføre arbeidet.
 

Dette må fagfolk søke om

Kommer ikke støttemuren din inn under noen av alternativene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.


 

Sikring og estetikk

Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker, jf. byggteknisk forskrift § 10-1.


I utformingen og plasseringen skal det tas estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker også gir et tiltalende preg på eiendommen jf. plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.

 

Bygging av støttemur over kabler

Dersom forstøtningsmuren skal bygges over ledninger, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene eies av kommunen, kontaktes kommunalteknisk avdeling.
 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751