Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en juridisk bindende plan. 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 20.10.2016

Det vil si at den gir både rettigheter og plikter. I praksis vil det betyr at planen styrer hva som kan bygges, og hvor det kan bygges. Vi har mange ulike reguleringsplaner. Planen kan vise hvilke områder som skal bevares, for eksempel strandsone og områder langs bekker. Planen vil også kunne vise områder som kan bebygges med boliger, veier og lekeplasser. I tillegg til et plankart har vi bestemmelser. Bestemmelsene bestemmer i detalj hva som er tillatt. Er det noe du planlegger som er i strid med planen må du søke dispensasjon. Bygger du i samsvar med plan kan du ha en forventing om at kommunen vil tillate det du søker om.

 

En reguleringsplan blir alltid vedtatt av kommunestyret etter en omfattende prosess. Normalt vil det ta et lite år fra søknad til sluttbehandlet plan. I prosessen er det viktig at kommunen legger til rette for involvering slik at det som blir berørt av planen kan være med å påvirke innholdet. En kan involvere seg i planen ved å sende inn innspill til planen. I tillegg skal andre myndigheter få mulighet til å uttale seg til planen, typisk Vegvesenet og Fylkesmannen. De kan nedlegge innsigelse på planen dersom den krenker nasjonale føringer. Innsigelsen må løses før kommunen kan godkjenne planen.  En annen viktig del av reguleringsplanen er utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse / KU. Kommunen må alltid avdekke om det er forhold som gjør at en ikke kan bygge i området, for eksempel steinras, flom, vanskelig grunnforhold osv. Større planer må konsekvensutredes.

 

Reguleringsplaner kan bli utarbeidet av private og kommunen. Det er alltid kommunestyret som behandler og godkjenner alle planer, og det er alltid kommunens plan når den er vedtatt.

De som utarbeider reguleringsplaner må være kvalifisert til jobben. Bruk av konsulent medføre betydelige kostnader ved utarbeidelse av reguleringsplan. I tillegg er det et relativt høyt anleggsbidrag.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751