Styrket barnehage

Styrket barnehage

Tjenester til alle barnehager i Strand kommune med barn som trenger ekstra støtte.

Styrket barnehage er et tilbud fra Strand kommune til barn med nedsatt funksjonsevne i henhold til § 37 i barnehageloven. Styrket barnehage har kompetanse til å gi et helhetlig og tilpasset tilbud basert på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31. Styrket barnehage skal sørge for at alle barn får et likeverdig tilbud og at ressursene som Strand kommune har gitt virksomheten blir brukt på best mulig måte.

Spesialpedagogisk hjelp

Styrket barnehage gir spesialpedagogisk hjelp til både kommunale og ikke-kommunale barnehager i Strand kommune ut fra enkeltvedtak etter barnehagelovens § 31. Barn som ikke går i barnehage eller som er borte fra barnehagen i perioder kan få spesialpedagogisk hjelp hjemme eller i våre lokaler på Jonsokberget 6 på Jørpeland. 

Tilretteleggingshjelp

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et barnehagetilbud som er tilrettelagt for deres behov etter barnehagelovens § 37. Styrket barnehage vurderer og fatter enkeltvedtak om slik tilretteleggingshjelp til barnet.

Veiledning

Styrket barnehage gir spesialpedagogisk veiledning til barnehagene ved behov. Formålet med veiledningen er å sikre et godt kvalitetsnivå i tilbudet til barna gjennom arbeidet med individuell opplæringsplan (IOP). Veiledningen er et samarbeid mellom Styrket barnehage, barnehagen og barnets hjem. Det finnes også en kommunal veileder for hvordan man kan søke om hjelpetiltak fra Styrket barnehage (se grå boks over)

Minoritetsspråklig barn

Styrket barnehage har en ansatt som gir barnehagene veiledning og hjelp i forbindelse med minoritetsspråklig barn. Kontakt Siljelin Bjørnsen Aske.

Kontakt

Avdelingsleder Berit Wersland tlf 457 24 586 eller virksomhetsleder Arild Tid Johannessen tlf 475 23 839

Arild Tid Johannessen
Rådgiver - opplæring. Virksomhetsleder Styrket barnehage/ PPT
E-post
Telefon 47 52 38 39