NAV - Strand

NAV - Strand

På NAV kontoret jobber ansatte fra arbeids- og velferdsetaten og Strand kommune sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommune og stat har fortsatt ansvar for sine tjenester selv om de leveres fra samme sted.

Strand kommune sitt NAV kontor skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter generelle oppgaver som å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

 

De individuelle tjenestene som ytes er opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.  I tillegg har NAV Strand ansvar for kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, og forvalter husbankordningene bostøtte og startlån

Nils Kjetil Nessa
Virksomhetsleder NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Åpningstid for avtalte møter:
Mandag - fredag 09:00-15:30

I tillegg er det åpent for ikke avtalte samtaler:
Mandager og torsdager 12:00-14:00

Adresse

Kvalhaugveien 1

4100 Jørpeland

Kart