Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Melde fra til barnevernet

 

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Omsorg og oppdragelse er i første rekke foreldrenes ansvar, men noen ganger klarer de kanskje ikke alene å gi barnet den omsorg og trygghet det har behov for. Foreldrene trenge kanskje hjelp til å ta vare på barnet sitt i kortere eller lengre perioder. Da har barnevernet en plikt til å hjelpe til.

For at barnevernet skal kunne gi den hjelp som er nødvendig er vi avhengige av å få kjennskap til de barn, ungdom og foreldre som trenger hjelp. Det er denne første kjennskapen barnevernet omtaler som bekymringsmelding.

Mange barnevernsaker starter med at foreldrene selv tar kontakt. Andre som henvender seg til oss med bekymring for et barn kan være naboer, venner av familien, offentlig ansatte eller andre.

Alle bekymringsmeldinger blir vurdert senest innen 1 uke etter at barnevernet har mottatt den. Hvis innholdet i meldingen blir vurdert som bekymringsfult blir den undersøkt nærmere. Barnevernet kontakter da familien for å få til et samarbeid.

Offentlig ansatt, som har kontakt med barnet/ungdommen eller familien forøvrig har plikt til å melde fra til barnevernet når de er bekymret for at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgsvikt eller mishandling. De kan da ikke være anonyme (eks. skolepersonell, barnehagepersonell, leger, psykologer).

Andre, som naboer, familie eller lignende, kan melde saker anonymt. Barnevernet har likevel plikt til å undersøke saken på vanlig måte.

Du som er bekyrmet kan gi bekyrmingsmelding på følgende måter: Skiftlig, ringe til oss, ta kontakt og avtale et møte på vårt kontor.

Du kan gjerne ha noen med deg når du tar kontakt.

Et overordnet prinsipp er at barnevernets tiltak skal være til barnets beste. Barnevernet skal i første rekke gi hjelp i hjemmet, slik at barn og foreldre skal kunne leve sammen. Det å vokse opp hos sine foreldre har en egenverdi, der barnevernet skal bidra slik at dette er mulig og til beste for barnet. Tiltak i hjemmet tilrettelegges og gjennomføres i samarbid med foresatte. Tiltakene kan være igansetting av besøkshjem, støttekontakt, deltakelse i gruppetilbud, hnevisning til Webster stratton kurs, marte meo veiledning i hjemmet, deltakelse på ART kurs, økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter eller barnehage og/eller SFO.

Barnevernet har forøvrig plikt til å gripe inn:

  • Dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.

 

  • Foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.

 

  • Barnet blir misshandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.

 

  • Det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

 

  • Barnet har alvorlige atferdsvansker som alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte.