Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Under finner du svar på ofte stilte spørsmål om barnehage. Det er utdrag fra vedtektene for Strand kommunes barnehager. Finner du ikke svar på det du lurer på kan du lese gjennom fullstendig versjon av barnehagevedtektene.

Svarene nedenfor gjelder for barnehagene:

  • Bekkevegen barnehage
  • Eikehaugen barnehage
  • Førland barnehage
  • Jørpeland barnehage
Åpningstider

Åpningstid: 06:45 – 16:15

Kjernetid: 07:30 – 16:00

Foreldre som har behov for det, kan levere barna i barnehagen fra kl. 06.45 og hente barna etter kl. 16.00. NB! Opplysninger om dette må gis på eget søknadsskjema!

Søknadsfrist

Søknadsfrist for barnehageplass er 15. februar.

Planleggingsdager

Oversikt over planleggingsdager finner du her.

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året. Foreldrene vil få beskjed når barnehagen har  planleggingsdager.

Ferie

Barna skal ha fire ukers ferie, tre uker av disse må være sammenhengende sommerferie i perioden mellom 15. juni og 15. august. Barnehagen vil innhente opplysninger om barnas ferie. 

Betaling

Det betales halv sats i august for nye barn. Ved opptak ellers i året betales det fra den 1. eller 15. i måneden, avhengig av startdato. Barn som fortsetter i barnehagen, betaler for hele august. Barn som har plass ut barnehageåret, betaler for halve august. I juli er det ingen betaling.  

For barn som benytter barnehagen i f.eks. 50 % plass betaler 60 % av gjeldende satser. I tillegg kan en ved behov kjøpe ekstra dager, dette er kun mulig ved fravær av andre barn i gruppen. Dagsatsen blir da beregnet ut fra 1/20 av månedssats pluss 10 %.

Oppsigelse av plass

Dersom et barn slutter i løpet av året, meldes det fra skriftlig 1 mnd. i forveien. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden.

Foreldre/foresatte som ønsker å ta barnet ut av barnehagen før barnehageåret er slutt, må si opp plassen innen 1. mai - ellers må det betales ut barnehageåret, dvs. t.o.m. 14. august.

Ved flytting ut av Strand kommune, kan barnehageplassen ikke beholdes. Ved flytting i løpet av høsten kan plassen beholdes ut desember, ved flytting i løpet av våren kan plassen beholdes ut barnehageåret. 

For de som skal begynne på skolen beholdes plassen ut barnehageåret og sluttdato blir automatisk 14. august. De som ønsker å slutte før barnehageåret er slutt, må si opp innen 1. mai, ellers må det betales ut barnehageåret.

Plassen sies opp fra Oppvekstportalen. 

Betalingssatser
Betalingssatser i barnehage per 1.1.2022
Brutto årsinntekt Mnd. sats
Under 615 590 20 timer gratis per uke
Under 550 000 6 % av inntekt
Over 550 000 3 000

 

Maksprisen for en 100 % plass er kr. 3 000 per måned fra 1. januar 2023.  Fra august 2024 er maksprisen kr. 2000. Det blir nye inntektsgrenser fra august 2024, se vedtekter. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Gratis kjernetid gjelder 2-, 3-, 4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart. Det søkes elektronisk fra skjemaportalen.

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barnet. Fra august 2023 får 3. og påfølgende barn gratis plass.

 

Barnehageår

Barnehageåret begynner 15. august og går  t.o.m. 14. august.
 

Sykdom og fravær

Er barnet sykt eller borte av andre grunner, må det gis beskjed.  Syke eller sterkt forkjølte barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren.

 

Ved fravær må det betales på vanlig måte. Sykdomsperiode under 14 dager gir ikke mulighet for  reduksjon i betaling. Ved lengre tids sykefravær kan det søkes Strand kommune ved økonomiavdeling om reduksjon i betaling. Gjelder kun i særlige tilfeller.