Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Beskrivelse


Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til
  • Etablering av ny virksomhet


  • Bedriftsutvikling


  • Investeringer i produksjonsanlegg


  • Nedskriving av rentekostnader


  • Investeringer i økologisk fruktdyrking


  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifteMidlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.


Målgruppe


Eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser


Kriterier


Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.


Behandling


Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.


Klage


Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Vedlegg


Prosjektplan/forretningsplan


Oppdatert

30.11.2015 15:49

Behandlingstid


Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.