Gardskart

Gardskart på din gard finn du ved å trykke på denne  lenka.

"Gardskart på Internett" er utvikla spesielt for landbruksforvaltninga på kommunalt og regionalt nivå, og for næringsdrivande i jord- og skogbruket.

Areala av dei innteikna teigane som er i bruk, er grunnlaget for arealet ein kan søkje om i produksjonstilskot i jordbruket. Derfor er det viktig at ein har ei kontinuerleg oppdatering av gardskarta slik at dei er rett til ei kvar tid.

Dersom innteikna areal ikkje stemmer, eller det er opparbeida nye arealer som fulldyrka og innmarksbeite må det meldast inn til kommunen. Ein gang i året blir AR5 kartlaget oppdatert.

 

Ta kontakt, eller merk av på kart og send til:

 

E-post: signe.erevik@strand.kommune.no