Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Gardskart

Gardskart

"Gardskart på Internett" er utvikla spesielt for landbruksforvaltninga på kommunalt og regionalt nivå, og for næringsdrivande i jord- og skogbruket.

Areala av dei innteikna teigane som er i bruk, er grunnlaget for arealet ein kan søkje om i produksjonstilskot i jordbruket. Derfor er det viktig at ein har ei kontinuerleg oppdatering av gardskarta slik at dei er rett til ei kvar tid.

Dersom innteikna areal ikkje stemmer, eller det er opparbeida nye arealer som fulldyrka og innmarksbeite må det meldast inn til kommunen. Ein gang i året blir AR5 kartlaget oppdatert.

Signe Olaug Lono Erevik
E-post
Telefon 45 61 48 96
Mobil 45 61 48 96