Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted som restaurant, bar, kafè, gatekjøkken o.l, må søke kommunen om serveringsbevilling til dette.

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted.

 

Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler mot betaling. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering.

Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom

en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Hvem trenger serveringsbevilling?

Serveringslovens § 3 bestemmer at "den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted" skal ha bevilling gitt av kommunen. Loven gjelder for alle typer serveringssteder som restauranter, puber, gatekjøkken, matvogner, bensinstasjoner, kiosker og omreisende matvogner eller omreisende serveringsvirksomhet.

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget.

Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el. skal du normalt ha serveringsbevilling.

Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.

Endring i bevilling

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

Vilkår

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Skjema

Gå til søknadsskjema for serveringsbevilling her.

Du må ha klart følgende vedlegg:

  • firmaattester
  • skatteattester
  • dokumentasjon på at daglig leder har avlagt etablererprøven klar før du søker.
Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Etter serveringsloven §10 skal søknaden behandles innen 60 dager.

Saksbehandlingsfristen regnes fra det tidspunkt da søkeren har gitt kommunen all nødvendig dokumentasjon.

Bevilling anses ikke som gitt selv om fristen er ute.

Kontaktperson

Ved spørsmål om bevilling kan du ta kontakt med

saksbehandler for serveringsbevillinger

Ina Nessa Høyland
Tlf 51743003
ina.nessa.hoyland@strand.kommune.no

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Samarbeidspartnere
  • Mattilsynet
  • Politi
  • Skatte- og avgiftsmyndigheter
Veiledning

Du må søke skriftlig. Kommunen har eget søknadsskjema som kan benyttes. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling. Søknaden skal bl.a. inneholde følgende opplysninger:

Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives
Navn og adresse på styrer og stedfortreder