Kontrollutvalget

Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 ble valgt i kommunestyrets konstituerende møte 28.10.2015, med nyvalg i kommunestyret 05.04.2017 på grunn av skifte av et varamedlem. Utvalget består av fem medlemmer med rangerte varamedlemmer. Minst et av medlemmene i kontrollutvalget skal også være kommunestyremedlem.

 

  
Kontrollutvalget har følgende hovedoppgaver:

  • føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne
  • påse at revisjonen fungerer betryggende
  • påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper


Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og en egen forskrift. Kommunestyret behandler kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølgning. Kontrollutvalget har ikke myndighet tilo å treffe enkeltvedtak (det vil si saker som angår innbyggernes rettigheter og plikter), men må sende alle saker videre til kommunestyret for sluttbehandling.


Kontrollutvalget har disse medlemmene i perioden 2015 - 2019:
Edvard Kristian Tungland, AP, leder
Ellen Karender, AP, nestleder
Grim Lura, AP
Åge Gjørøy, KRF
Hogne Fjellanger, H

Varamedlemmer for H, KRF, SP, V:
1. Edel Kathrine Moen, SP
2. Magnar Hapnes, V

Varamedlemmer for AP:
1. Hilde Marie Fjetland
2. Emil Kulizade
3. Cecilie Westergaard


Mer om kontrollutvalget og deres oppgaver finner du på nettsiden til Rogaland Kontrollutvalgssekretariat.

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgitt en egen veileder for kontrollutvalget, Kontrollutvalgsboken.

Kontrollutvalget arbeider tett opp mot kommunens revisor: Rogaland Revisjon IKS.
 

Møteplan og møtepapirer finner du i knappemenyen rett over denne artikkelen.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565