Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og har 29 medlemmer. De har det totale ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det framgår av kommuneloven.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere. Valget gjelder for fire år. Dagens kommunestyremedlemmer ble valgt 14. september 2015.

Arbeiderpartiet, Bygdeliste for Tau og nordbygda, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har medlemmer i kommunestyret 2015 - 2019.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet er bestemt i lov eller delegasjonsvedtak. Utenom de oppgaver som er lagt til kommunen gjennom lovverk, kan kommunestyret ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom de ikke er i strid med lover og regler.

Av saker som behandles av kommunestyret kan nevnes: Budsjett, godkjenning av regnskap, stadfesting av reguleringsplaner, overordna planer som kommuneplan, eldreplan, psykiatriplan, alkoholpolitisk plan m.v. Detaljert liste over hvilke saker som alltid skal avgjøres av kommunestyret finner du her (PDF, 287 kB).

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og varaordføreren er ordførerens stedfortreder. Irene Heng Lauvsnes fra Høyre er ordfører og Astrid Norland er varaordfører i perioden 2015-2019.

Kommunestyret har 6 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admisenteret, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i kommunens møteplan.

Navn på kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer ser du i denne oversikten (PDF, 242 kB).

Bilde (PDF, 2 MB) av kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019.

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 916 11 067
Mobil 916 11 067