Klageutvalget

Klageutvalget har fem medlemmer med rangerte varamedlemmer valgt av kommunestryret.

Klageutvalget har disse medlemmene i perioden 2015 - 2019:
Kjersti Tau Strand, SP, leder
Heidi Rydningen Eike, V
Leif Ove Voster, H, nestleder
Wibecke Bøe Helland, AP
Odd A. Westersjø, AP

Varamedlemmer for H, KRF, SP og V:
1. Sveinung Fjelde
2. Leidulf Sigmundstad
3. Carleen Hettervik

Varamedlemmer for AP:
1. Margot Skappel
2. Karl Stokka

Klageutvalget skal behandle alle klager på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. I denne forbindelse må følgende understrekes:

 • Gjenstand for slik klage er enkeltvedtak ihht. forvaltningslovens §2b fattet av kommunalt politisk organ eller administrativ instans. Den eller de som etter forvaltningsloven har klageadgang skal underrettes om at slik rett foreligger. 
   

 • Klagen skal forelegges det organ eller den instans som har fattet vedtaket. Er vedtaket fattet av en administrativ instans skal klagen forelegges rådmannen, dersom myndighet er administrativt delegert, eller vedkommende politiske organ, dersom myndighet er politisk delegert.
   

 • Imøtekommes klagen i vedtaksorganet anses saken for avsluttet.
   

 • Opprettholdes det påklagede vedtaket, forelegges det klageutvalget til behandling etter forvaltningslovens bestemmelser. Opprettholdes vedtaket delvis i vedtaksorganet, er det å anse for nytt enkeltvedtak og kan påklages på dette grunnlag.
   

Klageutvalget skal behandle følgende klager etter særlov:
 

Kommunehelsetjenesteloven:

 • Klage på avslag om helsehjelp etter lovens §2-4. Dersom avslaget blir stadfestet, går klagen viedere til fylkeslegen for endelig avgjørelse.
   

Sosialtjenesteloven:

 • Klage på avslag om helsehjelp etter lovens §8-6. Dersom avslaget blir stadfestet, går klagen videre til fylkeslegen for endelig avgjørelse.

 • Unntatt denne bestemmelsen er saker som gjelder klage på avslag om nødhjelp.
   

Opplæringsloven:

 • Klage på avslag om spesialundervisning etter lovens §§5-1-9, se §15-2. Dersom avslaget blir stadfestet, går klagen videre til fylkesmannen (utdanningsdirektøren) til endelig avgjørelse.
   

Andre saker som klageutvalget skal behandle:

 • Klage på avslag om barnehageplass

 • Klage på avslag om startlån

 • Alle andre klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven, herunder klager på vedtak om ikke å få en sak behandlet p.g.a forsinkelse m.v.

Fant du det du lette etter?
Irene Heng Lauvsnes

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører
Telefon : 51743005
Mob: 91611067
E-post :  

 

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565