Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt, rådgivende organ for kommunen i saker som angår likestilling og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådet kan ta opp saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne, og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne sine spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal rådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet har seks møter i året. Møtene avholdes som regel i rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her.

Rådet består av fem representanter med vararepresentanter hvorav kommunestyret oppnevner to representanter og brukerorganisasjonene tre representanter.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende representanter 2019-2023:
Arnhild Sørskår, leder (politisk valgt, KRF)
Inger Marie Seldal, nestleder (NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
Aslaug Heng Fosse (politisk valgt, AP)
Jan Einar Vestersjø (Mental Helse Ryfylke)
May-Helen Olsen (Diabetesforbundet)

Vararepresentanter for politisk valgte representanter:
Sveinung Fjelde, KRF (vara for Arnhild Sørskår)
Merete Heng, AP (vara for Aslaug Heng Fosse)

Vararepresentanter for organisasjonene:
1. Anette Torkelsen (Handikappede Barns Foreldreforening)
2. Terje Idsø (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) 

Mer informasjon om råd for personer med nedsatt funksjonsevne fra regjeringen.no
Veileder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Bufdir)


BRUKERUTVALG NAV

Det er etablert et eget brukerutvalg for NAV-kontoret i Strand. Det medlemmene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen som utgjør brukerutvalget.

Brukerutvalget har 2 møter i året, der virksomhetsleder NAV også deltar.