Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og har 29 medlemmer. De har det totale ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det framgår av kommuneloven.

Strand kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023 ser du i denne oversikten.  (PDF, 270 kB)

Fungerende ordfører november 2022-juni 2023: Bjørn Aril Veland, (Høyre).
Fungerende varaordfører november 2022-juni 2023: Astrid Norland, (KRF).

Permisjon november 2022-juni 2023: Ordfører Irene Heng Lauvsnes (Høyre).

Partier i kommunestyret: Arbeiderpartiet, Bygdeliste for Tau og nordbygda, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Kommunestyret har seks ordinære møter og fire temamøter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Rådhusgata 7, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i Strand kommunes møteplan.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet er bestemt i lov eller delegasjonsvedtak. Utenom de oppgaver som er lagt til kommunen gjennom lovverk, kan kommunestyret ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom de ikke er i strid med lover og regler.

Av saker som behandles av kommunestyret kan nevnes: Budsjett, godkjenning av regnskap, stadfesting av reguleringsplaner, overordna planer som kommuneplan, eldreplan, psykiatriplan, alkoholpolitisk plan m.v. Detaljert liste over hvilke saker som alltid skal avgjøres av kommunestyret finner du her. (PDF, 287 kB).