Vedtatt kommuneplan: Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i kommunestyret august 2019

Strand kommune igangsatte arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel høsten 2017. Planen ble endelig godkjent i kommunestyre august 2019, jfr. KOM-60/19.

 

er en langsiktig plan for utvikling av Strandasamfunnet frem mot 2035. De strategiske valg og grep planen definerer skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og å øke kommunens attraktivitet, hvor innovasjon og samskaping er sentrale virkemidler.

Den politiske behandlingen finner du her.