Varsling om reguleringsarbeid - Krogevoll

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, gn 3/2

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for et område på Krogevoll slik det fremgår av vedlagte annonse.